• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 21 Ιανουαρίου 2019, 11:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 11 Παράγραφός 1 στοιχείο η : Τί ορίζεται ως αξία χαρτοφυλακίου : το συνολικό κεφάλαιο που έχει δανειοδοτηθεί και εκκρεμεί στο σύνολό του μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του; Το συνολικό κεφάλαιο και τόκοι που έχουν δανειοδοτηθεί και εκκρεμούν στο σύνολό τους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους; Κεφάλαιο που έχει δανειοδοτηθεί μείον το κεφάλαιο που έχει αποπληρωθεί; Κεφάλαιο και τόκοι που έχουν δανειοδοτηθεί μείον κεφάλαιο και τόκοι που έχουν αποπληρωθεί; Κάτι άλλο;