Άρθρο 11 – Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων μόνο αν το ίδρυμα:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, ή παραιτείται ρητώς απ’ αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή παραλείπει να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με σημαντικές εξελίξεις ως προς το θέμα αυτό,
δ) έχει διαπράξει σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ε) χρησιμοποιείται ως μέσο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδοτεί εγκληματικές δραστηριότητες,
στ) έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει ως κύρωση την ανάκληση της άδειας του σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ζ) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η) το εταιρικό του κεφάλαιο σε μετρητά είναι μικρότερο του 20% της αξίας του χαρτοφυλακίου των μικροχρηματοδοτήσεων που χορηγεί και διαχειρίζεται,
θ) τίθεται ή πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ή έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων των προπτωχευτικών διαδικασιών.

2.. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας και την κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους.

3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας δημοσιεύονται αμελλητί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο μητρώο του άρθρου 12.

4. Ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων του οποίου έχει ανακληθεί η άδεια παραμένει στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης τερματισμού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 12:20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 11
  Πρέπει να προστεθεί η αίτηση ή η ίδια η πιστοποίηση με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων» (ECoGC)
  Ο κώδικας να είναι ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Η έλλειψη του κώδικα αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μετά από 2 χρόνια.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:35 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 11
  Παράγραφός 1 στοιχείο η :

  Τί ορίζεται ως αξία χαρτοφυλακίου : το συνολικό κεφάλαιο που έχει δανειοδοτηθεί και εκκρεμεί στο σύνολό του μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του; Το συνολικό κεφάλαιο και τόκοι που έχουν δανειοδοτηθεί και εκκρεμούν στο σύνολό τους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους; Κεφάλαιο που έχει δανειοδοτηθεί μείον το κεφάλαιο που έχει αποπληρωθεί; Κεφάλαιο και τόκοι που έχουν δανειοδοτηθεί μείον κεφάλαιο και τόκοι που έχουν αποπληρωθεί; Κάτι άλλο;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 11
  Παράγραφος (η)
  – Το εταιρικό του κεφάλαιο σε μετρητά: εδώ νοείται το αρχικό κεφάλαιο ή το ταμείο της εταιρίας;
  – Μπορεί το κεφάλαιο αυτό να χρησιμοποιηθεί ή πρέπει να είναι σε reserve σε λογαριασμό τραπέζης;

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».