• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κοντουλας' | 22 Ιανουαρίου 2019, 21:19

    Πολλές επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, της καθυστέρησης εκ μέρους του Δημοσίου για πληρωμή των προμηθευτών του και της δυσκολίας στη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης καθυστερούν την καταβολή μισθοδοσίας ή καταβάλλουν έναντι στους εργαζομένους τους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια πολλοί εργαζόμενοι έχουν υποστεί μειώσεις μισθών. Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πάγιων μηνιαίων εξόδων τους πχ δόσεις δανείου, ρυθμίσεις ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κτλ. με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με καταγγελία δανειακών συμβάσεων, κατασχέσεις λογαριασμών κλπ αλλά και συνεχή πρόστιμα και προσαυξήσεις. Στην αντιμετώπιση των ανωτέρω καθημερινών καταστάσεων, και για την αποφυγή διαρκών καταγγελιών, καθυστερήσεων και προσαυξήσεων (και της συνακόλουθης επιβάρυνσης ένεκα αυτών) έως την πλήρη ομαλοποίηση της οικονομίας ( ή/ και έως την επιδίκαση δεδουλευμένων, μισθών, δώρων κτλ από τα δικαστήρια), μπορεί να βοηθήσουν βραχυχρόνιες πχ τουλάχιστον ενός μηνός μικροχρηματοδοτήσεις ενδεικτικά έως 3000 ευρώ. Ο εργαζόμενος έως την ομαλοποίηση της μισθοδοσίας του ή έως την αύξηση του εισοδήματός του ή έως την είσπραξη των επιδικασθέντων δεδουλευμένων του θα μπορεί να λαμβάνει εύκολα και άμεσα μια μικροχρηματοδότηση για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών του. Η ως άνω λογική έχει ανάλογη εφαρμογή και σε συνταξιούχους που αναμένουν την επιδίκαση αναδρομικών κτλ. Στο ανωτέρω πλαίσιο προτείνουμε στο σχέδιο του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις να προβλεφθεί ειδικώς η παροχή βραχυχρόνιων μικροχρηματοδοτήσεων ενός μηνός και άνω που στους δικαιούχους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και μισθωτοί ( με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) καθώς και συνταξιούχοι. Ο αποκλεισμός αυτών από δικαιούχους λήψης μικροχρηματοδότησης δεν φαίνεται να έχει καμία λογική. Αναιτιολόγητα τους αποκλείει από τη δυνατότητα λήψης μιας βραχύχρονης μικροχρηματοδότησης για την κάλυψη οικονομικών τους αναγκών.