Άρθρο 19 – Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 1 του άρθρου 18 είναι οι ακόλουθοι:
α) πολύ μικρές οντότητες,
β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,
γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α΄ 205).

2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 2 του άρθρου 18, είναι οι ακόλουθοι:
α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας,
β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και των κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων των περίπτ. β’ και γ’ της παρ. 2 και μπορεί να προστίθενται ή να μεταβάλλονται οι δυνητικοί δικαιούχοι του παρόντος.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 09:03 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Στην παράγραφο 2, περ. γ αναφέρονται οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
  Παρακολούμε όπως διορθωθεί ο σχετικός ορισμός ώστε να αναφέρει διακριτά τις ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες όπως ακριβώς ορίζονται στο άρθρ. 2 παρ. 8 του Ν. 4430/2016. Το ίδιο πρέπει να προσεχθεί και σε όλο το σώμα του κειμένου. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν εκτός ωφέλειας οι ειδικές ομάδες.

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:19 | Ιωάννης Κοντουλας

  Πολλές επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, της καθυστέρησης εκ μέρους του Δημοσίου για πληρωμή των προμηθευτών του και της δυσκολίας στη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης καθυστερούν την καταβολή μισθοδοσίας ή καταβάλλουν έναντι στους εργαζομένους τους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια πολλοί εργαζόμενοι έχουν υποστεί μειώσεις μισθών.

  Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πάγιων μηνιαίων εξόδων τους πχ δόσεις δανείου, ρυθμίσεις ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κτλ. με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με καταγγελία δανειακών συμβάσεων, κατασχέσεις λογαριασμών κλπ αλλά και συνεχή πρόστιμα και προσαυξήσεις.

  Στην αντιμετώπιση των ανωτέρω καθημερινών καταστάσεων, και για την αποφυγή διαρκών καταγγελιών, καθυστερήσεων και προσαυξήσεων (και της συνακόλουθης επιβάρυνσης ένεκα αυτών) έως την πλήρη ομαλοποίηση της οικονομίας ( ή/ και έως την επιδίκαση δεδουλευμένων, μισθών, δώρων κτλ από τα δικαστήρια), μπορεί να βοηθήσουν βραχυχρόνιες πχ τουλάχιστον ενός μηνός μικροχρηματοδοτήσεις ενδεικτικά έως 3000 ευρώ. Ο εργαζόμενος έως την ομαλοποίηση της μισθοδοσίας του ή έως την αύξηση του εισοδήματός του ή έως την είσπραξη των επιδικασθέντων δεδουλευμένων του θα μπορεί να λαμβάνει εύκολα και άμεσα μια μικροχρηματοδότηση για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών του. Η ως άνω λογική έχει ανάλογη εφαρμογή και σε συνταξιούχους που αναμένουν την επιδίκαση αναδρομικών κτλ.
  Στο ανωτέρω πλαίσιο προτείνουμε στο σχέδιο του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις να προβλεφθεί ειδικώς η παροχή βραχυχρόνιων μικροχρηματοδοτήσεων ενός μηνός και άνω που στους δικαιούχους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και μισθωτοί ( με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) καθώς και συνταξιούχοι. Ο αποκλεισμός αυτών από δικαιούχους λήψης μικροχρηματοδότησης δεν φαίνεται να έχει καμία λογική. Αναιτιολόγητα τους αποκλείει από τη δυνατότητα λήψης μιας βραχύχρονης μικροχρηματοδότησης για την κάλυψη οικονομικών τους αναγκών.

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:33 | Ιωάννης Κοντουλας

  Πολλές επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, της καθυστέρησης εκ μέρους του Δημοσίου για πληρωμή των προμηθευτών του και της δυσκολίας στη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης καθυστερούν την καταβολή μισθοδοσίας ή καταβάλλουν έναντι στους εργαζομένους τους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια πολλοί εργαζόμενοι έχουν υποστεί μειώσεις μισθών.

  Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των πάγιων μηνιαίων εξόδων τους πχ δόσεις δανείου, ρυθμίσεις ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κτλ. με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με καταγγελία δανειακών συμβάσεων, κατασχέσεις λογαριασμών κλπ αλλά και συνεχή πρόστιμα και προσαυξήσεις.

  Στην αντιμετώπιση των ανωτέρω καθημερινών καταστάσεων, και για την αποφυγή διαρκών καταγγελιών, καθυστερήσεων και προσαυξήσεων (και της συνακόλουθης επιβάρυνσης ένεκα αυτών) έως την πλήρη ομαλοποίηση της οικονομίας ( ή/ και έως την επιδίκαση δεδουλευμένων, μισθών, δώρων κτλ από τα δικαστήρια), μπορεί να βοηθήσουν βραχυχρόνιες πχ τουλάχιστον ενός μηνός μικροχρηματοδοτήσεις ενδεικτικά έως 3000 ευρώ. Ο εργαζόμενος έως την ομαλοποίηση της μισθοδοσίας του ή έως την αύξηση του εισοδήματός του ή έως την είσπραξη των επιδικασθέντων δεδουλευμένων του θα μπορεί να λαμβάνει εύκολα και άμεσα μια μικροχρηματοδότηση για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών του. Η ως άνω λογική έχει ανάλογη εφαρμογή και σε συνταξιούχους που αναμένουν την επιδίκαση αναδρομικών κτλ.
  Στο ανωτέρω πλαίσιο προτείνουμε στο σχέδιο του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις να προβλεφθεί ειδικώς η παροχή βραχυχρόνιων μικροχρηματοδοτήσεων και με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
  Προτείνεται δηλαδή ως δικαιούχοι να συμπεριληφθούν μισθωτοί (με σχέση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και συνταξιούχοι για τη λήψη μικροχρηματοδότησης για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών.

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:07 | Ιωάννης Κοντουλας

  Προτείνεται στην παράγραφο 2 ως δικαιούχοι να συμπεριληφθούν και μισθωτοί ( με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) καθώς και συνταξιούχοι. Ο αποκλεισμός αυτών από δικαιούχους λήψης μικροχρηματοδότησης δεν φαίνεται να έχει καμία λογική. Αναιτιολόγητα τους αποκλείει από τη δυνατότητα λήψης μιας βραχύχρονης μικροχρηματοδότησης για την κάλυψη οικονομικών τους αναγκών.

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 20:20 | ANASTASIA

  Ισχύει το σχόλιο για λανθασμένη επιλογή ορισμού. Δεν ενσωματώνει δικαίωμα.

 • Είναι ορθή η πρόβλεψη του νομοθέτη να μην αποσαφηνίζει σε λεπτομέρειες τους δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων. Αυτό θα πρέπει πάντα να αποτελεί αντικείμενο του παρόχου της ρευστότητας και των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στις όποιες ομάδες-στόχο.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 19
  Παράγραφος 2β
  Ποιοί είναι οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής; Για ποιές πολιτικές αναφέρεται ακριβώς;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 12:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 19
  Παράγραφος 1β
  Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο; Προϋποθέτει το φυσικό πρόσωπο να έχει κάνει έναρξη/σύσταση πολύ μικρής οντότητας ή μπορεί να πάρει τη μικροχρηματοδότηση πριν το στάδιο αυτό;

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 11:03 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 19
  Παράγραφος 1
  – Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι;
  – Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν έδρα (προσωπική και επιχειρηματική) στην Ελλάδα;
  – Πολύ μικρές οντότητες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ νομικής μορφής είναι επιλέξιμες;
  – ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ είναι επιλέξιμες μορφές και σε ποιά κατηγορία ανήκουν (1α, ή 1δ)

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:06 | Θεοδώρα Ντουλια

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Σημείωση 1. : Τα όσα προτάθηκαν στο προηγούμενο σχόλιο της υπογράφουσας προτείνονται σύμφωνα με το μοντέλο της Διεθνούς Ένωσης Οργανισμών Κοινωνικής Χρηματοδότησης [(International Association of Investors in the social Economy) (ΙΝΑΙSΕ)], στην οποία συμμετέχουν περίπου 200 φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής οικονομίας («ηθικές» τράπεζες, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί εναλλακτικών πιστώσεων, πράσινοι οικοδομικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί κ.ά.] .
  Σημείωση 2 ( για ενδεχόμενη επέκταση των μικροπιστωτικών προϊόντων)
  «Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του οργανισμού INAISE στο πρώτο Διεθνές συνέδριο για την κοινωνική οικονομία, στην Αθήνα, το 2005, τα προϊόντα που αναπτύσσουν οι εναλλακτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συμμετέχουν στην ένωση είναι ποικίλα και αφορούν μικροπιστώσεις, ηθικές πιστώσεις, επενδυτικά προϊόντα κοινωνικής προστιθέμενης αξίας και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις κυρίως αποκλεισμένων ομάδων (γυναίκες, μετανάστες, πρόσφυγες κ.τλ.), καταθέσεις, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που προστατεύουν το περιβάλλον, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμών, ΜΚΟ), χρηματοδοτήσεις οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και προώθησης στην απασχόληση.(INAISE, (2005), «Ethic financing and social investment – A European overview», Ανακοίνωση στο Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας της EQUAL ά Κύκλου, Σεπτέμβρης 2005, Αθήνα, στο Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», 2015, σ. 63-64, Οσελότος, Αθήνα)

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:44 | Θεοδώρα Ντουλια

  Α. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ( ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)
  1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 1 του άρθρου 18 είναι οι ακόλουθοι:
  α) πολύ μικρές οντότητες (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΗΘΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ) ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
  β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΟΠΟ) ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)
  γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι με τζίρο ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
  δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α΄ 205) ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 10.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ.

  Β. ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ γ) ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  γ) ευάλωτες και ειδικές κοινωνικά ομάδες ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4430 /16 ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000,00 ΕΥΡΩ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ή ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ή ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ή ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ή ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΕΙΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ BANKA ETHICA, ΙΤΑΛΙΑ), ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ MAURO MEGGIOLARO ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2009, Εφημερίδα («Ελευθεροτυπία», Συνέντευξη του αντιπροέδρου της Banca Ethica
  Mauro Meggiolaro, στον Πολυχρονιάδη Μπάμπη με τίτλο «Βγαίνουν κέρδη και χωρίς ρίσκο», 23/3/2009