• Σχόλιο του χρήστη 'DIMITRA' | 23 Ιανουαρίου 2019, 10:20

    Η αναφορά σε «Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως» να αντικατασταθεί από «Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά» Συνίσταται επίσης η προσθήκη αναφοράς σχετικά με τη δυνατότητα του ιδρύματος να αναθέτει σε τρίτους την παροχή προγραμμάτων Συμβουλευτικής καθοδήγησης. - Στην παράγραφο 2.δ να προστεθεί «υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ή του επιχειρηματικού σχεδίου του δικαιούχου», δεδομένου ότι για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης ενισχύεται το επιχειρηματικό σχέδιο και η λειτουργία της επιχείρησης και όχι ένα συγκεκριμένο έργο (όπως στα δάνεια επενδυτικού σκοπού)