• Σχόλιο του χρήστη 'Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας' | 23 Ιανουαρίου 2019, 10:10

    Στην παράγραφο 2, δεν επαρκεί ο προσδιορισμός των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ δεν αποσαφηνίζεται αν πρόκεται για υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν in house τα ιδρύματα μικροχρηματοδτήσεων ή αν μπορούν να παρέχονται σε συνεργασία από κέντρα συμβουλευτικής στήριξης με αποδεδειγμένη εμπειρία. Προτείνουμε: 1. Να προσδιοριστούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται και να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα σε συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την επιχειρηματική δραστηριότητα και την έγκαιρη και ομαλή αποπληρωμή της μικροχρηματοδότησης και σε ευρύτερη συμβουλευτική στήριξη. Στο βαθμό που οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται ως κόστος στη μικροχρηματοδότηση, πρέπει να δίνονται προδιαγραφές για το εύρος και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών. 2. Ειδικά, καθώς πρόκειται να δημιουργηθούν Κέντρα Στήριξης για την ΚΑΛΟ μετά την πρόσφατη πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, πρέπει να αναζητηθεί και να διευκρινιστεί το εύρος των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κέντρα στήριξης και τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προκειμένου να διαμοιραστεί το ρίσκο και να αποφευχθεί η επικάλυψη αρμοδιοτήτων στη συμβουλευτική στήριξη. 3. Μοντέλα μικροχρηματοδοτήσεων όπως το see.gr αναθέτουν διακριτά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διακριτούς φορείς. Να αξιοποιηθεί η σχετική πρόταση και εμπειρία.