• Σχόλιο του χρήστη 'Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας' | 23 Ιανουαρίου 2019, 10:31

    Επιβάλλεται στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Έτσι, αποκλείεται το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με χρηματοδότηση του EaSI (βλ. SEEGR) και το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βάσει αυτού του μοντέλου οι Συμβουλευτικές και όλες οι μη Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες παρέχονται από ανεξάρτητους φορείς. Επί πλέον, στη χώρα μας θα ιδρυθούν Κέντρα Υποστήριξης για τους φορείς ΚΑΛΟ, ενώ λειτουργούν πολλοί εξειδικευμένοι φορείς που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής φύσης (π.χ. θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, Συμβουλευτικά Κέντρα κλπ), οι οποίοι μπορούν να χορηγήσουν αξιόπιστες βεβαιώσεις «επενδυτικής ετοιμότητας». Γιατί να απαξιωθεί η λειτουργία τους; Γιατί θα πρέπει τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων γίνουν «υδροκέφαλοι φορείς» και να φορτωθούν ένα επί πλέον κόστος λειτουργίας, το οποίο θα έχει επιπτώσεις στη βιωσιμότητά τους;