• Σχόλιο του χρήστη 'Φλωρόπουλος Στυλιανός' | 9 Νοεμβρίου 2019, 11:42

    Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε. η οποία ορίζει ότι: «2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.» αντικαθίσταται από τη διάταξη «2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.». Βάσει των ανωτέρω ουσιαστικά εξαλείφεται ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής του 9% που ισχύει για εισοδήματα από 0-10.000 € καθόσον όσο ανεβαίνει το εισόδημα τόσο μειώνεται το όφελος του φορολογουμένου. Ειδικότερα το τελικό ποσό φόρου που προκύπτει για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα αναλύεται ως κάτωθι: Ποσά φόρου σύμφωνα με τον τωρινό φορολογικό συντελεστή Φορολογητέο εισόδημα/Φορολογικός συντελεστής/Φόρος/Μείωση του φόρου/Τελικό ποσό φόρου 10.000 €/22%/2.200 €/1.900 €/300 € 15.000 €/22%/3.300 €/1.900 €/1.400 € 20.000 €/22%/4.400 €/1.900 €/2.500 € 25.000 €/29% από 20.001 € και άνω/5.850 €/1.850 €/4.000 € 40.000 €/37% από 30.001 και άνω 11.000 €/1.700 €/9.300 € Ποσά φόρου σύμφωνα με τον προτεινόμενο φορολογικό συντελεστή Φορολογητέο εισόδημα/Φορολογικός συντελεστής/Φόρος/Μείωση του φόρου/Τελικό ποσό φόρου 10.000 €/9%/900 €/777 €/123 € 15.000 €/22% από 10.001 € και άνω/2.000 €/677 €/1.323 € 20.000 €/22%/3.100 €/577 €/2.523 € 25.000 €/28% από 20.001 € και άνω/4.500 €/477 €/4.023 € 40.000 €/36% από 30.001 και άνω/9.500 €/177 €/9.323 €