• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ' | 12 Οκτωβρίου 2020, 12:04

    ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Άρθρο 3 Συμφωνούμε με τα άρθρα 84Α και 85Α που θεσπίζονται με το Σχέδιο Νόμου με τις εξής παρατηρήσεις: 1. Στο άρθρο 84Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: "Ο Μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών του αποστολέα και του παραλήπτη θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς." Τέτοια διάταξη υπάρχει στην παράγραφο 4 του άρθρου 100Β για τον ΑΜΔΙΚΑΠ για τα καπνικά προϊόντα. 2. Στο άρθρο 85Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: "Η ένδειξη παρτίδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. Επίσης κατά την υποβολή, παραλαβής στο ICIS των αλκοολούχων ποτών από τον εκάστοτε εγκεκριμένο αποθηκευτή φορολογικής αποθήκης, «θέση Εθνικά προϊόντα» ". Άρθρο 13 Για την εφαρμογή της Δέουσας Επιμέλειας έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού: α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 100Γ θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να ορίζεται ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για τη διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας εξαιρώντας τη διακίνηση καπνικών με προορισμό τρίτες χώρες και εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού ή άλλες φορολογικές αποθήκες εφοδιαστικών επιχειρήσεων, καθόσον τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην Ελλάδα επισημαίνονται με ειδικές ταινίες σήμανσης που καθιστά αδύνατη τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά. β) Παρόλο που η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού αναφέρεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, στις επόμενες παραγράφους ορίζεται ρητά ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει, να εφαρμόζεται μόνο για τους πελάτες. γ) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει για την ιχνηλάτηση των καπνικών προϊόντων τους κανόνες που θεσπίστηκαν με την Οδηγία 2014/40/ΕΕ. Εάν η Δέουσα Επιμέλεια αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτή η υποχρέωση θεωρείται ότι υλοποιείται με τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2014/40/ΕΕ, Κανονισμοί 2018/573, 2018/574 κλπ). Θεωρούμε υπερβολικό οι κανόνες της Δέουσας Επιμέλειας του ΠΟΥ να εφαρμόζονται τόσο με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με εθνικές διατάξεις.