ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ Άρθρο 1 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου

1. Συστήνεται «Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου» με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η χάραξη της εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.), ο καθορισμός των επιμέρους στόχων για την καταπολέμηση του φαινομένου, η παροχή κατευθύνσεων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, η παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και η εποπτεία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α΄141) .

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 17:35 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Το κράτος είναι υποχρεωμένο να «..μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού..» (αρ.2 ν.3054/2002). Εξάλλου, η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων αποτελεί κρατική υποχρέωση και ταυτόχρονα προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Δυστυχώς όμως, η Πολιτεία στο σύνολο της (Κυβέρνηση, Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ελεγκτικοί μηχανισμοί) καθυστερεί, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του προβλήματος, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την απώλεια δημοσίων εσόδων 300 – 600 εκ. ευρώ ετησίως. Υπ΄ αυτήν την έννοια, η ΠΟΠΕΚ χαιρετίζει την νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις προτάσεις που από ετών έχουμε καταθέσει.
  Ειδικότερα, προτείνουμε.
  1. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης. Φορολογικές και Ελεύθερες Αποθήκες Καυσίμων, Διυλιστηρίων και Εταιριών Εμπορίας, Δημόσια και παντός είδους Ιδιωτικά Πρατήρια βιομηχανιών εργοταξίων, μεταφορικών εταιρειών και γενικότερα αμαξοστασίων, τα όποια διαθέτουν καύσιμα για τις ανάγκες τους όπως και Εγκαταστάσεις Μεγάλων Καταναλωτών, και Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Ιχνηθέτηση Καυσίμων (Ν.3784/2009, 4072/2012, 4177/2013).
  2. Ηλεκτρονικός έλεγχος του σημείου φόρτωσης της διαδρομής του μέσου μεταφοράς και του σημείου παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση των τελωνειακών συνοδευτικών εγγράφων.
  3. Έλεγχος των σημείων διάθεσης όλων των εισαγομένων και παραγομένων ποσοτήτων υποκατάστατων βενζινών, όπως μεθανόλη, τουλουόλη κ.λπ
  4. Αδειοδότηση και δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των αδειών που προβλέπονται από το Ν.3054/2002 των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων (εταιριών εμπορίας, πωλητών θέρμανσης, πρατηρίων υγρών καυσίμων), όπως και των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 (αμαξοστασίων , μεταφορικών εταιρειών κλπ.) ως προς τον αριθμό και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους.
  5. Απογραφή με χαρτογράφηση του υπεδάφους για να καταγραφεί ο αριθμός των εγκατεστημένων δεξαμενών και η χωρητικότητά τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις πωλητών θέρμανσης.
  6. Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), για να διαπιστωθεί αν αναφέρεται, πλην όλων των άλλων στοιχείων του παραλήπτη, και ο αριθμός αδείας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν καύσιμα.
  7. Προγραμματισμός ελέγχων μεταφορών καθ΄ οδόν σε όλα τα μέσα μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα σημεία λιανικής πώλησης καυσίμων από τα Κλιμάκια Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.
  8. Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από ΣΔΟΕ σε ύποπτες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
  9. Αυστηρός έλεγχος των χαμηλών τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων που διαθέτουν τα πρατήρια, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογείται από την τιμή κτήσης πλέον των λειτουργικών εξόδων.
  Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι
  1. Η παράνομη και λαθραία διακίνηση βιομηχανικού και οικιακού υγραερίου στα πρατήρια και στις αποθήκες υγραερίου για εμφιάλωση, εκτός από τους προφανείς κινδύνους ασφαλείας, κρύβει οικονομικά οφέλη, καθώς το υγραέριο κίνησης σε σχέση με το οικιακό υγραέριο και το βιομηχανικό , έχει πολλαπλάσιο ΕΦΚ .
  2. Πρέπει να υπάρξει απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε τιμή κάτω του κόστους κτήσης του προϊόντος, πλέον των λειτουργικών δαπανών. Να πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος σε περίπτωση διαπίστωσης «ύποπτα» χαμηλής τιμής. Το Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων βοηθά στη σχετική εξακρίβωση.
  3. Στο αρ.4 του ν/σ επισημαίνουμε ότι σε όλες τις αναφερόμενες στο αρ.31 παρ.7α ν.3784/2009 περιπτώσεις, πλην των πρατηρίων καυσίμων και μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών, αφού πρωτίστως καταγραφούν οι δεξαμενές τους στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ και αδειοδοτηθούν.
  4. Να προστεθεί υποχρέωση των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να μην προμηθεύουν καύσιμα σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών της ΑΑΔΕ.
  5. Σχετικά με το αρ.7 του ν/σ επισημαίνουμε ότι η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, καθώς ουδόλως ωφελεί να καταγράφεται η παράδοση καυσίμων σε σειρά καταναλωτών, αντιθέτως προσθέτει κόστη στην επιχείρηση και επιβαρύνει την τελική τιμή πώλησης στους καταναλωτές.
  6. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Επιτροπών – Φορέων κ.λπ. μέχρι του τελικού σταδίου εφαρμογής με τις Υπουργικές αποφάσεις και τις τυχόν εφαρμοστικές διατάξεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρονοδιάγραμμα. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι πιθανό εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης να προσφέρουν άπλετο χρόνο για τη διατήρηση και αύξηση της παραβατικότητας. Εξάλλου θεωρούμε εκ του αποτελέσματος ότι η Κυβέρνηση ήδη έχει καθυστερήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεδομένης της ετοιμότητάς της σε άλλες μέχρι τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας. Είναι βέβαιο ότι κάποιες προτεινόμενες ενέργειες είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες, όπως π.χ. η τοποθέτηση συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια για τις δεξαμενές του υγραερίου. Αναγκαίο επίσης είναι η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο αδιάβλητο λογισμικό για το σύστημα εισροών εκροών και να το επιβάλλει στις εταιρίες που το υποστηρίζουν
  7. Δεδομένου ότι όλα τα παράνομα καύσιμα μεταφέρονται με βυτία, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχό τους. Προτείνουμε άμεσα εντός 12 μηνών όλα τα βυτιοφόρα να προβούν σε διαπιστευμένη ηλεκτρονική ογκομέτρηση, όπως άλλωστε έχουν πράξει όλα τα πρατήρια. Έτσι, όλα τα βυτιοφόρα πλην των πρατηρίων καυσίμων για τη διανομή των αναγκών του πρατηρίου να τοποθετήσουν σύστημα ηλεκτρονικής σφράγισης και ηλεκτρονικής μέτρησης του ύψους υγρού εντός δωδεκαμήνου. Με τη σωστή διαπιστευμένη ογκομέτρηση άμεσα θα γίνεται και έλεγχος των ποσοτήτων που φορτώνουν σε αυτά οι εγκαταστάσεις. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου πρέπει να τοποθετήσουν διαπιστευμένους ογκομετρητές αερίων καυσίμων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό μηχανισμό εκτύπωσης παραστατικού, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος εκτός από τον μετρητή και με τη θερμοκρασία του αερίου καυσίμου ( αυτοί οι μετρητές είναι οι μετρητές ροής).
  8. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ηλεκτρονικής κλοπής στις αντλίες, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η καταπολέμηση της καταδολίευσης του συστήματος εισροών εκροών με σκοπό την κλοπή των καταναλωτών και την παραγωγή μαύρου χρήματος, πρέπει να είναι προτεραιότητα της νομοθετικής ρύθμισης.
  9. Είναι καταγεγραμμένο ότι, οι εξ επαγγέλματος πλέον παραβάτες έχουν στήσει ένα δίκτυο με αχυράνθρωπους διαχειριστές και με νομικά πρόσωπα που είτε δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, είτε εκμεταλλεύονται κενά νόμου, είτε το πρόστιμο που ενδεχομένως τελικά πληρώνουν είναι υποπολλαπλάσιο των κερδών τους. Ένα αναγκαίο ριζικό μέτρο που προτείνουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση είναι το κλείσιμο του πρατηρίου τουλάχιστον για ένα χρόνο, χωρίς το δικαίωμα έκδοσης νέας άδειας με τοποθέτηση ΜΕΓΑΛΗΣ πινακίδας ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ –ΝΟΘΕΙΑΣ- ΚΛΟΠΗΣ κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί ο καταναλωτής και ο υγιής ανταγωνισμός δεδομένου ότι αυτοί που παρανομούν διαθέτουν τα καύσιμα σε τιμές κόστους αγοράς, δηλαδή κάτω του κόστους λειτουργίας, προσβάλλοντας τους συνετούς οικογενειάρχες πρατηριούχους. Κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για την ηλεκτρονική κλοπή στις αντλίες διότι χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρησιακή μεταχείριση. Μέχρι σήμερα όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν δηλώσει αδυναμία.
  10. Η ποινή της αφαίρεσης αδείας- πέραν των ποινικών κυρώσεων- πρέπει να επιβάλλεται επίσης και σε όσους έχουν εμπλακεί στον εφοδιασμό των εν λόγω πρατηρίων όπως επίσης και, στους εγκαταστάτες του καταδολιευμένου συστήματος εισροών – εκροών.
  11. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε, να ελέγχεται η ποιότητα του υγραερίου LPG και ο τρόπος παραλαβής δείγματος.
  12. Επειδή υπάρχουν αντλίες και διανομείς καυσίμων που επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό την νόθευση και παραποίηση των δεδομένων τους, προτείνουμε άμεσα να αποσύρονται ΟΛΕΣ από την αγορά με ευθύνη του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή ή του εμπόρου και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των υπευθύνων.
  13. Επίσης, τα πρατήρια που νοθεύουν, κλέβουν, κάνουν λαθρεμπόριο κ.λπ. πρέπει εκτός της πινακίδας στην είσοδο του πρατηρίου με την ένδειξη της παράβασης, να αναρτώνται στο διαδίκτυο και μαζί με αυτά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή βυτιοφορείς και εταιρίες πετρελαιοειδών. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω η Κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε αλλαγές στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ. πχ (όπως στα βυτιοφόρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης που έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός της της τρίοδης βάνας.
  14. Εξάλλου, πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα αναλόγως του είδους της παράβασης. Δεν μπορεί μικρές παραβάσεις από αμέλεια είτε γιατί δεν έχει δειγματοληπτικό καύσιμο ενώ η ποιότητα του καυσίμου είναι σωστή να τιμωρείται το πρατήριο με 5.000€ πρόστιμο.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 17:35 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Το κράτος είναι υποχρεωμένο να «..μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού..» (αρ.2 ν.3054/2002). Εξάλλου, η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων αποτελεί κρατική υποχρέωση και ταυτόχρονα προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Δυστυχώς όμως, η Πολιτεία στο σύνολο της (Κυβέρνηση, Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ελεγκτικοί μηχανισμοί) καθυστερεί, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του προβλήματος, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την απώλεια δημοσίων εσόδων 300 – 600 εκ. ευρώ ετησίως. Υπ΄ αυτήν την έννοια, η ΠΟΠΕΚ χαιρετίζει την νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις προτάσεις που από ετών έχουμε καταθέσει.
  Ειδικότερα, προτείνουμε.
  1.Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης. Φορολογικές και Ελεύθερες Αποθήκες Καυσίμων, Διυλιστηρίων και Εταιριών Εμπορίας, Δημόσια και παντός είδους Ιδιωτικά Πρατήρια βιομηχανιών εργοταξίων, μεταφορικών εταιρειών και γενικότερα αμαξοστασίων, τα όποια διαθέτουν καύσιμα για τις ανάγκες τους όπως και Εγκαταστάσεις Μεγάλων Καταναλωτών, και Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Ιχνηθέτηση Καυσίμων (Ν.3784/2009, 4072/2012, 4177/2013).
  2.Ηλεκτρονικός έλεγχος του σημείου φόρτωσης της διαδρομής του μέσου μεταφοράς και του σημείου παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση των τελωνειακών συνοδευτικών εγγράφων.
  3.Έλεγχος των σημείων διάθεσης όλων των εισαγομένων και παραγομένων ποσοτήτων υποκατάστατων βενζινών, όπως μεθανόλη, τουλουόλη κ.λπ
  4.Αδειοδότηση και δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των αδειών που προβλέπονται από το Ν.3054/2002 των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων (εταιριών εμπορίας, πωλητών θέρμανσης, πρατηρίων υγρών καυσίμων), όπως και των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 (αμαξοστασίων , μεταφορικών εταιρειών κλπ.) ως προς τον αριθμό και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους.
  5.Απογραφή με χαρτογράφηση του υπεδάφους για να καταγραφεί ο αριθμός των εγκατεστημένων δεξαμενών και η χωρητικότητά τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις πωλητών θέρμανσης.
  6.Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), για να διαπιστωθεί αν αναφέρεται, πλην όλων των άλλων στοιχείων του παραλήπτη, και ο αριθμός αδείας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν καύσιμα.
  7.Προγραμματισμός ελέγχων μεταφορών καθ΄ οδόν σε όλα τα μέσα μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα σημεία λιανικής πώλησης καυσίμων από τα Κλιμάκια Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.
  8.Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από ΣΔΟΕ σε ύποπτες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
  9.Αυστηρός έλεγχος των χαμηλών τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων που διαθέτουν τα πρατήρια, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογείται από την τιμή κτήσης πλέον των λειτουργικών εξόδων.
  Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι
  1.Η παράνομη και λαθραία διακίνηση βιομηχανικού και οικιακού υγραερίου στα πρατήρια και στις αποθήκες υγραερίου για εμφιάλωση, εκτός από τους προφανείς κινδύνους ασφαλείας, κρύβει οικονομικά οφέλη, καθώς το υγραέριο κίνησης σε σχέση με το οικιακό υγραέριο και το βιομηχανικό , έχει πολλαπλάσιο ΕΦΚ .
  2.Πρέπει να υπάρξει απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε τιμή κάτω του κόστους κτήσης του προϊόντος, πλέον των λειτουργικών δαπανών. Να πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος σε περίπτωση διαπίστωσης «ύποπτα» χαμηλής τιμής. Το Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων βοηθά στη σχετική εξακρίβωση.
  3.Στο αρ.4 του ν/σ επισημαίνουμε ότι σε όλες τις αναφερόμενες στο αρ.31 παρ.7α ν.3784/2009 περιπτώσεις, πλην των πρατηρίων καυσίμων και μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών, αφού πρωτίστως καταγραφούν οι δεξαμενές τους στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ και αδειοδοτηθούν.
  4.Να προστεθεί υποχρέωση των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να μην προμηθεύουν καύσιμα σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών της ΑΑΔΕ.
  5.Σχετικά με το αρ.7 του ν/σ επισημαίνουμε ότι η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, καθώς ουδόλως ωφελεί να καταγράφεται η παράδοση καυσίμων σε σειρά καταναλωτών, αντιθέτως προσθέτει κόστη στην επιχείρηση και επιβαρύνει την τελική τιμή πώλησης στους καταναλωτές.
  6.Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Επιτροπών – Φορέων κ.λπ. μέχρι του τελικού σταδίου εφαρμογής με τις Υπουργικές αποφάσεις και τις τυχόν εφαρμοστικές διατάξεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρονοδιάγραμμα. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι πιθανό εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης να προσφέρουν άπλετο χρόνο για τη διατήρηση και αύξηση της παραβατικότητας. Εξάλλου θεωρούμε εκ του αποτελέσματος ότι η Κυβέρνηση ήδη έχει καθυστερήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεδομένης της ετοιμότητάς της σε άλλες μέχρι τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας. Είναι βέβαιο ότι κάποιες προτεινόμενες ενέργειες είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες, όπως π.χ. η τοποθέτηση συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια για τις δεξαμενές του υγραερίου. Αναγκαίο επίσης είναι η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο αδιάβλητο λογισμικό για το σύστημα εισροών εκροών και να το επιβάλλει στις εταιρίες που το υποστηρίζουν
  7.Δεδομένου ότι όλα τα παράνομα καύσιμα μεταφέρονται με βυτία, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχό τους. Προτείνουμε άμεσα εντός 12 μηνών όλα τα βυτιοφόρα να προβούν σε διαπιστευμένη ηλεκτρονική ογκομέτρηση, όπως άλλωστε έχουν πράξει όλα τα πρατήρια. Έτσι, όλα τα βυτιοφόρα πλην των πρατηρίων καυσίμων για τη διανομή των αναγκών του πρατηρίου να τοποθετήσουν σύστημα ηλεκτρονικής σφράγισης και ηλεκτρονικής μέτρησης του ύψους υγρού εντός δωδεκαμήνου. Με τη σωστή διαπιστευμένη ογκομέτρηση άμεσα θα γίνεται και έλεγχος των ποσοτήτων που φορτώνουν σε αυτά οι εγκαταστάσεις. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου πρέπει να τοποθετήσουν διαπιστευμένους ογκομετρητές αερίων καυσίμων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό μηχανισμό εκτύπωσης παραστατικού, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος εκτός από τον μετρητή και με τη θερμοκρασία του αερίου καυσίμου ( αυτοί οι μετρητές είναι οι μετρητές ροής).
  8.Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ηλεκτρονικής κλοπής στις αντλίες, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η καταπολέμηση της καταδολίευσης του συστήματος εισροών εκροών με σκοπό την κλοπή των καταναλωτών και την παραγωγή μαύρου χρήματος, πρέπει να είναι προτεραιότητα της νομοθετικής ρύθμισης.
  9.Είναι καταγεγραμμένο ότι, οι εξ επαγγέλματος πλέον παραβάτες έχουν στήσει ένα δίκτυο με αχυράνθρωπους διαχειριστές και με νομικά πρόσωπα που είτε δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, είτε εκμεταλλεύονται κενά νόμου, είτε το πρόστιμο που ενδεχομένως τελικά πληρώνουν είναι υποπολλαπλάσιο των κερδών τους. Ένα αναγκαίο ριζικό μέτρο που προτείνουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση είναι το κλείσιμο του πρατηρίου τουλάχιστον για ένα χρόνο, χωρίς το δικαίωμα έκδοσης νέας άδειας με τοποθέτηση ΜΕΓΑΛΗΣ πινακίδας ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ –ΝΟΘΕΙΑΣ- ΚΛΟΠΗΣ κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί ο καταναλωτής και ο υγιής ανταγωνισμός δεδομένου ότι αυτοί που παρανομούν διαθέτουν τα καύσιμα σε τιμές κόστους αγοράς, δηλαδή κάτω του κόστους λειτουργίας, προσβάλλοντας τους συνετούς οικογενειάρχες πρατηριούχους. Κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για την ηλεκτρονική κλοπή στις αντλίες διότι χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρησιακή μεταχείριση. Μέχρι σήμερα όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν δηλώσει αδυναμία.
  10.Η ποινή της αφαίρεσης αδείας- πέραν των ποινικών κυρώσεων- πρέπει να επιβάλλεται επίσης και σε όσους έχουν εμπλακεί στον εφοδιασμό των εν λόγω πρατηρίων όπως επίσης και, στους εγκαταστάτες του καταδολιευμένου συστήματος εισροών – εκροών.
  11.Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε, να ελέγχεται η ποιότητα του υγραερίου LPG και ο τρόπος παραλαβής δείγματος.
  12.Επειδή υπάρχουν αντλίες και διανομείς καυσίμων που επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό την νόθευση και παραποίηση των δεδομένων τους, προτείνουμε άμεσα να αποσύρονται ΟΛΕΣ από την αγορά με ευθύνη του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή ή του εμπόρου και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των υπευθύνων.
  13.Επίσης, τα πρατήρια που νοθεύουν, κλέβουν, κάνουν λαθρεμπόριο κ.λπ. πρέπει εκτός της πινακίδας στην είσοδο του πρατηρίου με την ένδειξη της παράβασης, να αναρτώνται στο διαδίκτυο και μαζί με αυτά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή βυτιοφορείς και εταιρίες πετρελαιοειδών. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω η Κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε αλλαγές στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ. πχ (όπως στα βυτιοφόρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης που έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός της της τρίοδης βάνας.
  14.Εξάλλου, πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα αναλόγως του είδους της παράβασης. Δεν μπορεί μικρές παραβάσεις από αμέλεια είτε γιατί δεν έχει δειγματοληπτικό καύσιμο ενώ η ποιότητα του καυσίμου είναι σωστή να τιμωρείται το πρατήριο με 5.000€ πρόστιμο.

 • 18 Οκτωβρίου 2020, 18:55 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  «Περιστολή (η) 1. η μείωση της εκτάσεως, της ποσότητας ή της εντάσεως… 2. η συγκράτηση, ο περιορισμός εντός συγκεκριμένων ορίων» ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ. Ερωτώ: αυτός είναι ο σκοπός του σ/ν ή απλά ο συντάκτης δεν ξέρει καλά ελληνικά?

 • 18 Οκτωβρίου 2020, 10:41 | ΜΑΚΡΥΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η αυξανόμενη κατά τα τελευταία 20 έτη, ανεξέλεγκτη παραβατικότητα (λαθρεμπόριο, νοθεία, κλοπή, κλ.π.)στον ευρύτερο χώρο της αγοράς πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων.
  Είναι διαπιστωμένο και ομολογημένο από όλους τους παράγοντες, το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.) από το οποίο οι απώλειες των δημοσίων εσόδων ανέρχονται στο 1 δις ευρώ ετησίως, όπως έχει καταγγείλει από το βήμα της Βουλής στις 13/1/2012 ο Πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος, αναφέροντας ότι,
  «Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η απώλεια εσόδων για το δημόσιο, που πιθανόν φθάνει σε ετήσιο ύψος 1.000.000.000 ευρώ, είναι επίσης το γεγονός ότι η απώλεια αυτή των εσόδων συμβαίνει σε μια εποχή που η χώρα δοκιμάζεται από ένα δημοσιονομικό πρόβλημα και οι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες επιβαρύνονται, στα όρια της οικονομικής αντοχής, με φορολογικά βάρη και απώλειες εισοδήματος. Για τους λόγους αυτούς, το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν είναι μόνο μία πηγή στέρησης εσόδων του προϋπολογισμού, αλλά πληγή στο κράτος δικαίου και στη νομιμότητα. Συνιστά ένα κραυγαλέο πρόβλημα κοινωνικής αδικίας, διότι κάποιοι επιτήδειοι πλουτίζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».
  Ο Γεν. Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γ. Σούρλας, στην έκθεσή του (Οκτ. 2014), στην σελίδα 28 αναφέρει,
  « Πέρασαν 15 χρόνια από τότε που εκφράσθηκε η πολιτική βούληση για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων καθώς και για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Όλα αυτά όμως παρέμειναν σε θεωρητικό επίπεδο. Πέρασαν 5 χρόνια (σήμερα 7), από την ψήφιση της πρώτης νομοθετικής ρύθμισης και ακόμη τα συστήματα δεν λειτουργούν, στο σύνολο τους, στη πράξη. Δεκάδες χρόνια παλινωδιών, πολιτικά τερτίπια, καταστάσεις που προσβάλλουν κάθε έννοια υπευθυνότητας, νομιμότητας, διαφάνειας και πολιτικής αξιοπρέπειας».
  Το Σχέδιο Νόμου που τίθεται προς ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, σε ότι αφορά τον έλεγχο και την διακίνηση πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων και υγραερίων, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, όπως όλα τα προηγούμενα, οι διατάξεις των οποίων ψηφίσθηκαν μεν αλλά δεν εφαρμόσθηκαν.
  Βασικότατος αρνητικός παράγοντας για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων, είναι η μη ποτέ γενόμενη απογραφή και καταγραφή σε βάση δεδομένων, των αποθηκών-δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης των παραπάνω προϊόντων, παράλληλα με την άμεση ή έμμεση εμπλοκή επτά (7) Υπουργείων και τριών (3) Ανεξάρτητων αρχών, χωρίς την νομοθετημένη ύπαρξη υπεύθυνου συντονιστικού οργάνου όλων αυτών των εμπλεκομένων.

 • 12 Οκτωβρίου 2020, 12:04 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Άρθρο 3

  Συμφωνούμε με τα άρθρα 84Α και 85Α που θεσπίζονται με το Σχέδιο Νόμου με τις εξής παρατηρήσεις:
  1. Στο άρθρο 84Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: «Ο Μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών του αποστολέα και του παραλήπτη θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.»
  Τέτοια διάταξη υπάρχει στην παράγραφο 4 του άρθρου 100Β για τον ΑΜΔΙΚΑΠ για τα καπνικά προϊόντα.
  2. Στο άρθρο 85Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: «Η ένδειξη παρτίδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. Επίσης κατά την υποβολή, παραλαβής στο ICIS των αλκοολούχων ποτών από τον εκάστοτε εγκεκριμένο αποθηκευτή φορολογικής αποθήκης, «θέση Εθνικά προϊόντα» «.

  Άρθρο 13

  Για την εφαρμογή της Δέουσας Επιμέλειας έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού:
  α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 100Γ θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να ορίζεται ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για τη διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας εξαιρώντας τη διακίνηση καπνικών με προορισμό τρίτες χώρες και εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού ή άλλες φορολογικές αποθήκες εφοδιαστικών επιχειρήσεων, καθόσον τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην Ελλάδα επισημαίνονται με ειδικές ταινίες σήμανσης που καθιστά αδύνατη τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά.
  β) Παρόλο που η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού αναφέρεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, στις επόμενες παραγράφους ορίζεται ρητά ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει, να εφαρμόζεται μόνο για τους πελάτες.
  γ) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει για την ιχνηλάτηση των καπνικών προϊόντων τους κανόνες που θεσπίστηκαν με την Οδηγία 2014/40/ΕΕ. Εάν η Δέουσα Επιμέλεια αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτή η υποχρέωση θεωρείται ότι υλοποιείται με τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2014/40/ΕΕ, Κανονισμοί 2018/573, 2018/574 κλπ). Θεωρούμε υπερβολικό οι κανόνες της Δέουσας Επιμέλειας του ΠΟΥ να εφαρμόζονται τόσο με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με εθνικές διατάξεις.

 • 6 Οκτωβρίου 2020, 07:51 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΓΗ.ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ Η ΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΕΙ ΟΠΙΑΔΙΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΧΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΕ ΑΛΑ ΟΝΟΜΑ .