• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ' | 12 Οκτωβρίου 2020, 13:20

    Άρθρο 13 Για την εφαρμογή της Δέουσας Επιμέλειας έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού: α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 100Γ θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να ορίζεται ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για τη διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας εξαιρώντας τη διακίνηση καπνικών με προορισμό τρίτες χώρες και εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού ή άλλες φορολογικές αποθήκες εφοδιαστικών επιχειρήσεων, καθόσον τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην Ελλάδα επισημαίνονται με ειδικές ταινίες σήμανσης που καθιστά αδύνατη τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά. β) Παρόλο που η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού αναφέρεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, στις επόμενες παραγράφους ορίζεται ρητά ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει, να εφαρμόζεται μόνο για τους πελάτες. γ) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει για την ιχνηλάτηση των καπνικών προϊόντων τους κανόνες που θεσπίστηκαν με την Οδηγία 2014/40/ΕΕ. Εάν η Δέουσα Επιμέλεια αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτή η υποχρέωση θεωρείται ότι υλοποιείται με τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2014/40/ΕΕ, Κανονισμοί 2018/573, 2018/574 κλπ). Θεωρούμε υπερβολικό οι κανόνες της Δέουσας Επιμέλειας του ΠΟΥ να εφαρμόζονται τόσο με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με εθνικές διατάξεις.