Άρθρο 13 Υποχρέωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001 μετά τις λέξεις «οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «βιομηχανοποιημένων καπνών» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καπνού, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Μέτρα δέουσας επιμέλειας έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν και οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ως προς τους πελάτες τους. Οι καλλιεργητές καπνού εξαιρούνται απολύτως από την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001, η φράση «κάθε μήνα» αντικαθίσταται από τη φράση «κάθε εξάμηνο» και μετά τη φράση «να παρέχουν» προστίθεται η λέξη «άμεσα». Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου η φράση «από το μήνα διενέργειας της συναλλαγής» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται ένα εξάμηνο από την ημερομηνία της συναλλαγής» και η παράγραφος αυτή διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε εξάμηνο, στο συντονιστικό κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, που ιδρύεται με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), ηλεκτρονική κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον μήνα, κατά τον οποίο συμπληρώνεται ένα εξάμηνο από την ημερομηνία της συναλλαγής.».

 • 12 Οκτωβρίου 2020, 13:20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

  Άρθρο 13

  Για την εφαρμογή της Δέουσας Επιμέλειας έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού:
  α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 100Γ θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να ορίζεται ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για τη διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας εξαιρώντας τη διακίνηση καπνικών με προορισμό τρίτες χώρες και εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού ή άλλες φορολογικές αποθήκες εφοδιαστικών επιχειρήσεων, καθόσον τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην Ελλάδα επισημαίνονται με ειδικές ταινίες σήμανσης που καθιστά αδύνατη τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά.
  β) Παρόλο που η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού αναφέρεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, στις επόμενες παραγράφους ορίζεται ρητά ότι η Δέουσα Επιμέλεια θα πρέπει, να εφαρμόζεται μόνο για τους πελάτες.
  γ) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει για την ιχνηλάτηση των καπνικών προϊόντων τους κανόνες που θεσπίστηκαν με την Οδηγία 2014/40/ΕΕ. Εάν η Δέουσα Επιμέλεια αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτή η υποχρέωση θεωρείται ότι υλοποιείται με τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2014/40/ΕΕ, Κανονισμοί 2018/573, 2018/574 κλπ). Θεωρούμε υπερβολικό οι κανόνες της Δέουσας Επιμέλειας του ΠΟΥ να εφαρμόζονται τόσο με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με εθνικές διατάξεις.