• Ως Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), καταθέτουμε τις εξής επισημάνσεις-προτάσεις επί του Άρθρου 2: Στην παράγραφο δ’ προτείνουμε να συμπεριληφθεί η παρακάτω πρόνοια για τον καλύτερο συντονισμό και υποβοήθηση των προανακριτικών διαδικασιών: «Θέσπιση νομοθεσίας που θα καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία με βάση την οποία κάθε αρχή που επιλαμβάνεται υπόθεσης λαθρεμπορίας ή συναφούς με αυτήν υποχρεούται να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνονται λεπτομερώς όλες οι παραβάσεις που πιθανότατα συνυπάρχουν». Στην παράγραφο στ’ «Για τον σκοπό αυτό, όλες οι διωκτικές αρχές καταχωρίζουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. του Σ.Ε.Κ, όλες τις κατασχέσεις που πραγματοποιούν στα προϊόντα αυτά» κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη «και ενημέρωσης αυτών είτε απευθείας είτε μέσω των ενώσεων ή συλλόγων για των αριθμό των κατασχεθέντων brands, τα οποία τους ανήκουν». Επίσης, προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη στη νομοθεσία δυνατότητας ενημέρωσης, συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τις εταιρείες – ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων. Στην παράγραφο θ’ κρίνεται απαραίτητη στο υπάρχον «Αναπτύσσει και αξιοποιεί προς εκπλήρωση των σκοπών του συνεργασίες με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικές οργανώσεις, ιδιώτες επιστήμονες και εξειδικευμένους συμβούλους» η προσθήκη: «και συνεργάζεται επίσης με αναγνωρισμένους εκπροσώπους ενώσεων συλλόγων, επιχειρήσεων και παραγωγών της χώρας».