Άρθρο 2 Σύσταση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) – Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016

 

Το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).
1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συστήνεται μικτό διϋπηρεσιακό όργανο, με τίτλο «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)», το οποίο λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ..
2. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), εποπτεύεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου.
3. Το Σ.Ε.Κ. αποτελείται από Συμβούλιο και είκοσι (20) υπαλλήλους, οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του Συμβουλίου.
4. Σκοπός του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ και Φ.Κ. μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου.
5. α) Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Σ.Ε.Κ. προέρχονται από τις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα ένας υπάλληλος κατ’ αντιστοιχία από:
αα) τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρος,
ββ) την Ελληνική Αστυνομία, ως Αντιπρόεδρος,
γγ) την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως Γραμματέας,
δδ) τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος,
εε) το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ως μέλος,
στστ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος,
ζζ) τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως μέλος.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου. Για την ως άνω επιλογή, προτείνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές προέλευσης τρεις υποψήφιοι για κάθε θέση, οι οποίοι διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: στην έρευνα, στον έλεγχο, στη δίωξη, στον σχεδιασμό στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, στη διυπηρεσιακή συνεργασία, στη χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, στη συμμετοχή σε χημικές εργαστηριακές αναλύσεις και στην κατάρτιση ή την παρακολούθηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ..
β) Το έργο του Συμβουλίου συνεπικουρούν είκοσι (20) υπάλληλοι που προέρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. α΄, καθώς και από τις λοιπές Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε έναν από τους τομείς του τελευταίου εδαφίου της περ. α.
γ) Το προσωπικό των περ. α΄ και β’, πλην αυτού που προέρχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετακινείται ή αποσπάται, κατά περίπτωση, στην Α.Α.Δ.Ε. – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. – Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων. Ειδικότερα, η απόσπαση διενεργείται, με κοινή απόφαση του οικείου οργάνου του αρμοδίου Υπουργείου και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Επιπρόσθετα η απόσπαση του προσωπικού της περ. β’ διενεργείται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου. Η θητεία του προσωπικού των περ. α’ και β’ που αποσπάται κατά τα ανωτέρω, ισχύει για τρία (3) έτη με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης για μια ακόμα τριετία. Με όμοια πράξη μπορεί να διακόπτεται η εν λόγω απόσπαση.
δ) Για τους σκοπούς του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, το προσωπικό της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄, καθώς και αυτό της περ. β΄ που προέρχεται από την υπηρεσία της υποπερ. γγ΄, που έχει αποσπασθεί από άλλους φορείς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θεωρούνται υπάλληλοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διατίθενται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατά αποκλειστική απασχόληση, στο Σ.Ε.Κ., για την υλοποίηση του έργου αυτού, χωρίς να επηρεάζεται η απόσπασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με όμοια πράξη μπορεί να διακόπτεται η εν λόγω αποκλειστική απασχόληση στο Σ.Ε.Κ..
ε) Η κατά τα ανωτέρω υπηρεσία στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο θεωρείται για κάθε συνέπεια, ως κανονική υπηρεσία στο Σώμα Ασφαλείας ή στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται το αποσπώμενο προσωπικό. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η θέση του Προέδρου του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου λογίζεται ως θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με όλες τις έννομες συνέπειες της θέσης αυτής.
στ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου παρέχεται με μέριμνα της Α.Α.Δ.Ε., η οποία διαθέτει για τον σκοπό αυτό δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίοι δεν προσμετρώνται στον αριθμό των υπαλλήλων των περ. α) και β).
6. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υποδοχή, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών, από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη του λαθρεμπορίου. Στην περίπτωση που αρμόδια υπηρεσία διαθέτει πληροφορίες για ενδεχόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης, υποχρεούται στη διαβίβαση αυτών στο Σ.Ε.Κ. για τον συντονισμό της σχετικής επιχείρησης. Ως εθνική μονάδα πληροφοριών για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ., λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εμπιστευτικές πληροφορίες, από και προς άλλα κράτη.
β) Εκπονεί, εισηγείται και συντονίζει στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων. Τα στρατηγικά σχέδια πριν από την υλοποίησή τους υποβάλλονται προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου.
γ) Αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διωκτικών υπηρεσιών, όταν αυτό ζητείται από τις εν λόγω υπηρεσίες ή από το ίδιο το Σ.Ε.Κ.. Αν κρίνεται αναγκαία η κοινή επιχειρησιακή δράση, ο Πρόεδρος αυτού είναι αρμόδιος να ορίσει επισπεύδουσα υπηρεσία που θα αναλάβει τον συντονισμό των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.
δ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο διαβιβάζει τις καταγγελόμενες – διερευνώμενες ή διαπιστωθείσες υποθέσεις λαθρεμπορίας στις κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τις εξουσίες προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α΄ 96).
ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών, μέσω θεσμοθετημένων τακτικών συναντήσεων. Συνδράμει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε θέματα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προανάκρισης, καθώς και διάθεσης μέσων ελέγχου.
στ) Συλλέγει, παρακολουθεί και προβαίνει σε στατιστική ανάλυση όλων των κατασχέσεων αλκοολούχων, καπνικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και καφέ, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρικών θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και των αποτελεσμάτων και των τάσεων που προκύπτουν από πληροφορίες και παρατηρήσεις από τις κοινές δράσεις έρευνας και ελέγχου.
Για τον σκοπό αυτό, όλες οι διωκτικές αρχές καταχωρίζουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. του Σ.Ε.Κ, όλες τις κατασχέσεις που πραγματοποιούν στα προϊόντα αυτά.
Τα αποτελέσματα αυτά γνωστοποιούνται μόνο στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου.
ζ) Εισηγείται δια του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία υπάγεται, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου, για έγκριση και προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών, για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων ελέγχου και μεταφοράς, πρόσβασης σε πληροφορικά συστήματα και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του έργου του.
η) Παρέχει τεχνική συνδρομή και συμβουλευτικό έργο στους αρμόδιους φορείς κατά την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών επί θεμάτων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, είτε πρόκειται για εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, είτε για διεθνείς συνθήκες.
θ) Αναπτύσσει και αξιοποιεί προς εκπλήρωση των σκοπών του συνεργασίες με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικές οργανώσεις, ιδιώτες επιστήμονες και εξειδικευμένους συμβούλους.
ι) Μετέχει σε σεμινάρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών με αντικείμενο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ..
7. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για κάθε σύστημα χωριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορρήτου.»

 • Ως Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), καταθέτουμε τις εξής επισημάνσεις-προτάσεις επί του Άρθρου 2:
  Στην παράγραφο δ’ προτείνουμε να συμπεριληφθεί η παρακάτω πρόνοια για τον καλύτερο συντονισμό και υποβοήθηση των προανακριτικών διαδικασιών:
  «Θέσπιση νομοθεσίας που θα καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία με βάση την οποία κάθε αρχή που επιλαμβάνεται υπόθεσης λαθρεμπορίας ή συναφούς με αυτήν υποχρεούται να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνονται λεπτομερώς όλες οι παραβάσεις που πιθανότατα συνυπάρχουν».

  Στην παράγραφο στ’ «Για τον σκοπό αυτό, όλες οι διωκτικές αρχές καταχωρίζουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. του Σ.Ε.Κ, όλες τις κατασχέσεις που πραγματοποιούν στα προϊόντα αυτά» κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη «και ενημέρωσης αυτών είτε απευθείας είτε μέσω των ενώσεων ή συλλόγων για των αριθμό των κατασχεθέντων brands, τα οποία τους ανήκουν».

  Επίσης, προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη στη νομοθεσία δυνατότητας ενημέρωσης, συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τις εταιρείες – ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων.

  Στην παράγραφο θ’ κρίνεται απαραίτητη στο υπάρχον «Αναπτύσσει και αξιοποιεί προς εκπλήρωση των σκοπών του συνεργασίες με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, επιστημονικές οργανώσεις, ιδιώτες επιστήμονες και εξειδικευμένους συμβούλους» η προσθήκη: «και συνεργάζεται επίσης με αναγνωρισμένους εκπροσώπους ενώσεων συλλόγων, επιχειρήσεων και παραγωγών της χώρας».