• Σχετικά με το ΑΡΘΡΟ 84Α Στην υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού μητρώου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μικροί αποσταγματοποιοί ( διήμεροι) που εξαιρούνται με την φράση «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281)» . ή εναλλακτικά : Προσθήκη Άρθρο 86Α Ηλεκτρονικό Μητρώο μικρών διήμερων αποσταγματοποιών Για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) ,στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, παράγουν, μεταποιούν, διαθέτουν προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός δραστηριότητας. Επίσης στο εν λόγω μητρώο καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή /απόσταξη προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών