Άρθρο 3 Ηλεκτρονικά συστήματα για την παρακολούθηση των αλκοολούχων ποτών

Στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) προστίθενται νέα άρθρα 84Α και 85Α ως εξής:
«Άρθρο 84Α
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών
Στην Α.Α.Δ.Ε. δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή παραλαμβάνουν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά του άρθρου 79. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).

Άρθρο 85Α
Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών
Για την παρακολούθηση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών του άρθρου 79 καθιερώνεται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας. Στο ανωτέρω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Υπόχρεα για την ενημέρωση του Συστήματος Ταυτοποίησης είναι τα πρόσωπα τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, διενεργούν τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου και τα οποία οφείλουν να έχουν λάβει τον μοναδικό Αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών του άρθρου 84Α.

 • Αναφορικά με το άρθρο 85 Α, ο παραγωγός αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να καταχωρεί την εκάστοτε παρτίδα ως επιπλέον πληροφορία στην υφιστάμενη φόρμα υποβολής αιτήσεων μεταβολής του icisnet και το ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης παρτίδας να ενημερώνεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν διπλές καταχωρήσεις και επιπλέον γραφειοκρατία, που θα επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις.

 • 18 Οκτωβρίου 2020, 11:07 | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΕΛΛΑΔΑΣ

  Συμφωνούμε με την πρόταση του ΣΕΑΟΠ ως προς τη δημιουργία ξεχωριστού άρθρου 86Α με το περιεχόμενο που αναφέρεται ως εξής:

  « Άρθρο 86Α Ηλεκτρονικό Μητρώο μικρών διήμερων αποσταγματοποιών

  Για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) ,στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, παράγουν προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών.

  Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός δραστηριότητας.
  Επίσης στο εν λόγω μητρώο καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή /απόσταξη προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών ».

 • 15 Οκτωβρίου 2020, 17:43 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

  Διαβάζοντας σχετικά με το άρθρο 84Α συμφωνούμε με τις θέσεις-προτάσεις του ΣΕΑΟΠ όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.

  Στην υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού μητρώου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μικροί αποσταγματοποιοί ( διήμεροι) που εξαιρούνται με την φράση «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281)» .
  ή εναλλακτικά :
  Προσθήκη Άρθρο 86Α Ηλεκτρονικό Μητρώο μικρών διήμερων αποσταγματοποιών
  Για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) ,στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, παράγουν, μεταποιούν, διαθέτουν προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών
  Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός δραστηριότητας.
  Επίσης στο εν λόγω μητρώο καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή /απόσταξη προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών

 • Σχετικά με το ΑΡΘΡΟ 84Α
  Στην υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού μητρώου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μικροί αποσταγματοποιοί ( διήμεροι) που εξαιρούνται με την φράση «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281)» .
  ή εναλλακτικά :
  Προσθήκη Άρθρο 86Α Ηλεκτρονικό Μητρώο μικρών διήμερων αποσταγματοποιών
  Για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) ,στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, παράγουν, μεταποιούν, διαθέτουν προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών
  Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός δραστηριότητας.
  Επίσης στο εν λόγω μητρώο καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή /απόσταξη προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών

 • 12 Οκτωβρίου 2020, 13:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

  Άρθρο 3

  Συμφωνούμε με τα άρθρα 84Α και 85Α που θεσπίζονται με το Σχέδιο Νόμου με τις εξής παρατηρήσεις:
  1. Στο άρθρο 84Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: «Ο Μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών του αποστολέα και του παραλήπτη θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.»
  Τέτοια διάταξη υπάρχει στην παράγραφο 4 του άρθρου 100Β για τον ΑΜΔΙΚΑΠ για τα καπνικά προϊόντα.
  2. Στο άρθρο 85Α να προστεθεί εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται: «Η ένδειξη παρτίδας θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς. Επίσης κατά την υποβολή, παραλαβής στο ICIS των αλκοολούχων ποτών από τον εκάστοτε εγκεκριμένο αποθηκευτή φορολογικής αποθήκης, «θέση Εθνικά προϊόντα» «.