• Ως Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), θεωρούμε ότι κρίνεται απαραίτητο να γίνουν σημαντικές αλλαγές επί των ποινών του άρθρου 157 Τελωνειακού Κώδικα. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 157 Τελωνειακού Κώδικα να αφαιρεθεί η λέξη «δύναται» και να αντικατασταθεί με την λέξη «θα επιβάλλεται». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο προβληματικό άρθρο 158 του Τελωνειακού Κώδικα, όπου πρέπει να προστεθεί «το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τα κατασχεθέντα αλκοολούχα ποτά», καθώς παραμένει ανοικτό το «παράθυρο» της παρανομίας με τη συνέργεια του Νόμου. Η πρότασή μας είναι: Αλλαγή του άρθρου 158 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, αυστηροποίηση ποινών και αύξηση ύψους προστίμων, μη άρση της ποινικής δίωξης και των κατασχέσεων των προϊόντων και λοιπών μέσων που έχουν επιβληθεί στους συλληφθέντες σε περίπτωση καταβολής του πολλαπλού τέλους, άμεση δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των συλληφθέντων για έλεγχο του πόθεν έσχες. Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο ν/σ για την καταστροφή των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών. Προτείνουμε: «Θεσμοθέτηση διατάξεων για την άμεση επίλυση των προβλημάτων ως προς τη διαδικασία, την ταχύτητα και την ανάληψη του κόστους καταστροφής των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών από τα Τελωνεία.»