• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ' | 15 Οκτωβρίου 2020, 17:25

    Κατ’ αντιστοιχία με τα καύσιμα να υπάρχει πρόβλεψη της νομοθεσίας & για αλκοολούχα ποτά .Ειδικότερα να συμπεριληφθεί διάταξη στο σ/ν , για άμεση σφράγιση και διακοπή της λειτουργίας καταστημάτων και χώρων διασκέδασης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), όπου έχει διαπιστωθεί διάθεση / φύλαξη / πώληση λαθραίων / παραποιημένων προϊόντων και κατάσχεση των εν λόγω προϊόντων. Όταν δε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διαπιστώνεται η ύπαρξη νοθευμένων/παραποιημένων αλκοολούχων ποτών , να σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής, σε δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. του άρθρου 119Α Για τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων αλκοολούχων ποτών , για τα οποία δεν στοιχειοθετείται νόθευση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1. του άρθρου 119Α