Άρθρο 5 Δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων – Τροποποίηση του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Όταν:
α) από εξέταση των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), δείγματος καυσίμων που διενεργείται σε ελεγχόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, προκύπτει με βάση το κατ’ έφεση δείγμα ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, ή
β) κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διαπιστώνεται η ύπαρξη δεξαμενών καυσίμων ή διαλυτών χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τους,
σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής, σε δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
Για τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
Για τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων καυσίμων, για τα οποία δεν στοιχειοθετείται νόθευση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1.

 • Άρθρο 5, παρ. 4. α)
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 4. α) ως εξής:
  Όταν:
  α) μετά από δειγματοληψία καυσίμων των αρμοδίων Αρχών που διενεργείται σε ελεγχόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. είτε εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας είτε κατόχου αδείας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, προκύπτει, μετά την κατ’εφεση εξέταση των δειγμάτων ή την σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, και υπό την προϋπόθεση ότι οι εξετάσεις από τις Υπηρεσίες του ΓΧΚ και το πόρισμα των ελέγχων του ΓΧΚ θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 10 ημερών από την δειγματοληψία στην εν λόγω εγκατάσταση, προκύψει ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατείχε, διακινούσε ή εμπορευόταν, νοθευμένα καύσιμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 4. α) ως ανωτέρω, καθώς για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της σφράγισης της εγκατάστασης, καθώς και της δημοσιοποίησης των στοιχείων του ελεγχόμενου, θα πρέπει το αποτέλεσμα του ΓΧΚ από την εξέταση του καυσίμου, να εξάγεται σε χρονικό διάστημα πολύ κοντινό του ελέγχου. Διαφορετικά, το μέτρο, και από πλευράς προστασίας καταναλωτών και από πλευράς καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, θα είναι ανεπίκαιρο και χωρίς αντίκρισμα.

  Άρθρο 5, παρ. 4. β)
  Στις περιπτώσεις των κυρώσεων της παρ. 4. β) του εν λόγω Άρθρου (σφράγιση της εγκατάστασης και δημοσιοποίηση) προτείνονται οι εξής προσθήκες:
  – Nα γίνει διαβάθμιση των ημερών σφράγισης ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
  – Να προσδιοριστεί ο επιτόπιος έλεγχος, σε ποιες εγκαταστάσεις αναφέρεται (όπως στην παρ. 4. α).
  – Να προστεθούν και τα υγραέρια (αναφέρεται μόνο σε καύσιμα και διαλύτες).
  Να οριστούν τα ένδικα μέσα τα οποία θα μπορεί να ασκήσει ο υπαίτιος / ο βλαπτόμενος.
  – Προτείνεται η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4. β) καθότι δεν συντρέχει λόγος να θεωρείται αυτόματα, κάθε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ δείγμα ως απλή τελωνειακή παράβαση, επαπειλούμενη με πρόστιμο που κλιμακώνονται από 500 έως 15.000 Ευρώ. Οι κυρώσεις για δείγματα ποιοτικού ελέγχου προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, οι οποίες παραπέμπουν στη Υπουργική Απόφαση Δ19/Φ11/οικ/13098/1156 (ΦΕΚ Β’/230/2010).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Ενόψει τόσο σοβαρών κυρώσεων, πρέπει να διευκρινιστεί (και στις δύο παραγράφους α) και β) του Άρθρου 5) η έννοια του «ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ» καυσίμου, ώστε να διαχωριστεί από τις περιπτώσεις της απλής επιμόλυνσης.

 • Περί παράνομης χρήσης πετρελαίου θέρμανσης
  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Σύμφωνα με τον Ν.2093/92 άρθρο 35 παρ. 2 «Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση ή μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση, χρήσεις. Οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28,29,30 του Ν.1650/86 όπως ισχύουν επιφυλασσόμενων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα. Επιπλέον επιβάλλεται από τον Υπουργό Εμπορίου πρόσημο από πέντε εκατομμύρια f5.000.00b) μέγρι εβδομήντα εκατομμύρια (75.000.000•Ί δραγμές (14.674 έως 220.103 Ευρώ)»

  Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσοστά της νοθείας-μη κανονικότητας που δίνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι μικρά (ακόμη και 1%) και αντιστοιχούν σε ελάχιστα λίτρα και σε ελάχιστη ζημία του δημοσίου (ακόμη και 1,35 Ευρώ). Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αυτές αφορούν αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και παραγωγικές μονάδες, τα οποία είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των φούρνων .

  Οι εν λόγω επιχειρήσεις επίσης υποβάλλουν ανα τακτά διαστήματα δικαιολογητικά στο Τελωνείο με σκοπό, και κατόπιν δειγματοληπτικής εξέτασης της Υπηρεσίας, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) επί του χρησιμοποιηθέντος πετρελαίου κίνησης.

  Από ιδία εμπειρία, γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πιθανή κατακράτηση πετρελαίου θέρμανσης στις σωληνώσεις του βυτιοφόρου από προηγούμενη παράδοση καυσίμου. Συνεπώς, το ποσοστό είναι ελάχιστο, τα πρόστιμα όμως δυσανάλογα διότι από τον υφιστάμενο νόμο «δεν προβλέπεται ποσοστό ανάμιξης καυσίμων με πετρέλαιο θέρμανσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

  Ένα μέσο αρτοποιείο έχει κατανάλωση- ειδικά στην περιφέρεια- περί τα 400 λίτρα πετρέλαιο μηνιαίως. Σε ένα ποσοστό 5% επί της κατανάλωσης, η διαφορά είναι 10 Ε/μήνα, ποσό που δεν θα ριψοκινδύνευε κανένα αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο.

  Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως προβλεφθεί διάταξη η οποία να ορίζει τα πρόστιμα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και βασιζόμενη στον παρακάτω παρατεθειμένο πίνακα

  Ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα περιπτώσεις ανάμιξης πετρελαίου, για τις οποίες το ελάχιστο πρόστιμο που ορίζει ο νόμος είναι 14.674 Ευρώ :

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΖΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  3% 20,95 €
  2,5% 89,95 €
  3% 13,52 €
  3% 1,35 €
  4% 5,04 €
  3% 8,89 €
  4% 2,70 €
  5% 1,11 €
  5% 10,94 €
  5% 19,84 £

  Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Μιχάλης Μούσιος Κώστας Κεβρεκίδης

 • 15 Οκτωβρίου 2020, 17:25 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

  Κατ’ αντιστοιχία με τα καύσιμα να υπάρχει πρόβλεψη της νομοθεσίας & για αλκοολούχα ποτά .Ειδικότερα να συμπεριληφθεί διάταξη στο σ/ν , για άμεση σφράγιση και διακοπή της λειτουργίας καταστημάτων και χώρων διασκέδασης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), όπου έχει διαπιστωθεί διάθεση / φύλαξη / πώληση λαθραίων / παραποιημένων προϊόντων και κατάσχεση των εν λόγω προϊόντων.
  Όταν δε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διαπιστώνεται η ύπαρξη νοθευμένων/παραποιημένων αλκοολούχων ποτών , να σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής, σε δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
  Για τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. του άρθρου 119Α
  Για τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων αλκοολούχων ποτών , για τα οποία δεν στοιχειοθετείται νόθευση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1. του άρθρου 119Α

 • Κατ’ αντιστοιχία με τα καύσιμα να υπάρχει πρόβλεψη της νομοθεσίας & για αλκοολούχα ποτά .

  Ειδικότερα να συμπεριληφθεί διάταξη στο σ/ν , για άμεση σφράγιση και διακοπή της λειτουργίας καταστημάτων και χώρων διασκέδασης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), όπου έχει διαπιστωθεί διάθεση / φύλαξη / πώληση λαθραίων / παραποιημένων προϊόντων και κατάσχεση των εν λόγω προϊόντων.
  Όταν δε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διαπιστώνεται η ύπαρξη νοθευμένων/παραποιημένων αλκοολούχων ποτών , να σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής, σε δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
  Για τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. του άρθρου 119Α
  Για τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων αλκοολούχων ποτών , για τα οποία δεν στοιχειοθετείται νόθευση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1. του άρθρου 119Α

 • Ως Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), προτείνουμε κατ’ αντιστοιχία με τα καύσιμα να υπάρχει πρόβλεψη της νομοθεσίας και για τα αλκοολούχα ποτά.
  Ειδικότερα να συμπεριληφθεί διάταξη στο σ/ν, για άμεση σφράγιση και διακοπή της λειτουργίας καταστημάτων και χώρων διασκέδασης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), όπου έχει διαπιστωθεί διάθεση / φύλαξη / πώληση λαθραίων / παραποιημένων προϊόντων και κατάσχεση των εν λόγω προϊόντων.
  Όταν δε κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. διαπιστώνεται η ύπαρξη νοθευμένων/παραποιημένων αλκοολούχων ποτών, να σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες και να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής, σε δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
  Για τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχει λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ.2. του άρθρου 119Α. Για τις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων αλκοολούχων ποτών, για τα οποία δεν στοιχειοθετείται νόθευση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1. του άρθρου 119Α