• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΕΛΛΑΔΑΣ' | 18 Οκτωβρίου 2020, 11:07

    Συμφωνούμε με την πρόταση του ΣΕΑΟΠ ως προς τη δημιουργία ξεχωριστού άρθρου 86Α με το περιεχόμενο που αναφέρεται ως εξής: « Άρθρο 86Α Ηλεκτρονικό Μητρώο μικρών διήμερων αποσταγματοποιών Για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) ,στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, παράγουν προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των ανωτέρω προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των καταχωρισθέντων στοιχείων σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός δραστηριότητας. Επίσης στο εν λόγω μητρώο καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην παραγωγή /απόσταξη προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών ».