• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 11:32

    Περί παράνομης χρήσης πετρελαίου θέρμανσης ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Σύμφωνα με τον Ν.2093/92 άρθρο 35 παρ. 2 «Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση ή μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση, χρήσεις. Οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28,29,30 του Ν.1650/86 όπως ισχύουν επιφυλασσόμενων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα. Επιπλέον επιβάλλεται από τον Υπουργό Εμπορίου πρόσημο από πέντε εκατομμύρια f5.000.00b) μέγρι εβδομήντα εκατομμύρια (75.000.000•Ί δραγμές (14.674 έως 220.103 Ευρώ)» Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσοστά της νοθείας-μη κανονικότητας που δίνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι μικρά (ακόμη και 1%) και αντιστοιχούν σε ελάχιστα λίτρα και σε ελάχιστη ζημία του δημοσίου (ακόμη και 1,35 Ευρώ). Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αυτές αφορούν αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και παραγωγικές μονάδες, τα οποία είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των φούρνων . Οι εν λόγω επιχειρήσεις επίσης υποβάλλουν ανα τακτά διαστήματα δικαιολογητικά στο Τελωνείο με σκοπό, και κατόπιν δειγματοληπτικής εξέτασης της Υπηρεσίας, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) επί του χρησιμοποιηθέντος πετρελαίου κίνησης. Από ιδία εμπειρία, γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πιθανή κατακράτηση πετρελαίου θέρμανσης στις σωληνώσεις του βυτιοφόρου από προηγούμενη παράδοση καυσίμου. Συνεπώς, το ποσοστό είναι ελάχιστο, τα πρόστιμα όμως δυσανάλογα διότι από τον υφιστάμενο νόμο «δεν προβλέπεται ποσοστό ανάμιξης καυσίμων με πετρέλαιο θέρμανσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις». Ένα μέσο αρτοποιείο έχει κατανάλωση- ειδικά στην περιφέρεια- περί τα 400 λίτρα πετρέλαιο μηνιαίως. Σε ένα ποσοστό 5% επί της κατανάλωσης, η διαφορά είναι 10 Ε/μήνα, ποσό που δεν θα ριψοκινδύνευε κανένα αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστείο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως προβλεφθεί διάταξη η οποία να ορίζει τα πρόστιμα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και βασιζόμενη στον παρακάτω παρατεθειμένο πίνακα Ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα περιπτώσεις ανάμιξης πετρελαίου, για τις οποίες το ελάχιστο πρόστιμο που ορίζει ο νόμος είναι 14.674 Ευρώ : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΖΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3% 20,95 € 2,5% 89,95 € 3% 13,52 € 3% 1,35 € 4% 5,04 € 3% 8,89 € 4% 2,70 € 5% 1,11 € 5% 10,94 € 5% 19,84 £ Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Μούσιος Κώστας Κεβρεκίδης