• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 19 Οκτωβρίου 2020, 12:07

    Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού μεταξύ βυτιοφόρων οχημάτων & πλωτών εφοδιαστικών μέσων, όπως επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί. Τα χερσαία μεταφορικά μέσα εντοπίζονται βάσει GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης), τα δε πλωτά μεταφορικά μέσα βάσει AIS (Automatic Identification System - Αυτόματο Σύστημα Αναγνωρίσεως), το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο GPS. Ήδη για το σύνολο του παγκόσμιου στόλου (όπου περιλαμβάνονται και τα εν Ελλάδι πλωτά εφοδιαστικά μέσα) και σύμφωνα με τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία, το AIS αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση άδειας αξιοπλοϊας οιουδήποτε πλοίου. Σε όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα στην Ελλάδα το AIS είναι ήδη εγκατεστημένο. Προτείνεται την κατωτέρω αλλαγή: *********** Η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 8α διαμορφώνεται ως εξής: «8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν: αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5Α, των παρ. 5γ και 8 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) για τα βυτιοφόρα οχήματα και αυτόματο σύστημα αναγνωρίσεως (AIS) για τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα». ***********