Άρθρο 7 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα – Τροποποίηση της παρ. 8α του άρθρου 15 ν. 3054/2002

Η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 8α διαμορφώνεται ως εξής:
«8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5Α, των παρ. 5γ και 8 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και
ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS)».

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 19:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  -Σχετικά με το αρ.7 του ν/σ επισημαίνουμε ότι η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, καθώς ουδόλως ωφελεί να καταγράφεται η παράδοση καυσίμων σε σειρά καταναλωτών, αντιθέτως προσθέτει κόστη στην επιχείρηση και επιβαρύνει την τελική τιμή πώλησης στους καταναλωτές.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 15:35 | ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)

  Άρθρο 7
  Τα Δ/Ξ-σλέπια, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, για να χαρακτηρισθούν-εγκριθούν ως μεταφορικά εφοδιαστικά, έχουν εγκαταστημένα το αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητος πλοίου (A.I.S)
  Επιπλέον υπάρχει και το σύστημα GPS, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο γεωγραφικός εντοπισμός του πλοίου.
  Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης GPS με την λέξη AIS.

 • Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για τροποποίηση της ΚΥΑ 48941/3564/16.11.2012 (η οποία λόγω προβλημάτων είναι ανεφάρμοστη) για τις προδιαγραφές των συστημάτων GPS, καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγκατάσταση συστημάτων GPS αφορά μόνο σε βυτιοφόρα οδικών μεταφορών και εξαιρούνται τα ανεφοδιαστικά οχήματα αεροσκαφών τα οποία δεν εκτελούν οδικές μεταφορές και κινούνται εντός ελεγχόμενων -από ΥΠΑ – κλειστών χώρων – αεροδρόμια.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 12:07 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού μεταξύ βυτιοφόρων οχημάτων & πλωτών εφοδιαστικών μέσων, όπως επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί. Τα χερσαία μεταφορικά μέσα εντοπίζονται βάσει GPS (Global Positioning System – Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης), τα δε πλωτά μεταφορικά μέσα βάσει AIS (Automatic Identification System – Αυτόματο Σύστημα Αναγνωρίσεως), το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο GPS. Ήδη για το σύνολο του παγκόσμιου στόλου (όπου περιλαμβάνονται και τα εν Ελλάδι πλωτά εφοδιαστικά μέσα) και σύμφωνα με τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία, το AIS αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση άδειας αξιοπλοϊας οιουδήποτε πλοίου. Σε όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα στην Ελλάδα το AIS είναι ήδη εγκατεστημένο. Προτείνεται την κατωτέρω αλλαγή:

  ***********

  Η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 8α διαμορφώνεται ως εξής:

  «8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:
  αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5Α, των παρ. 5γ και 8 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και
  ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) για τα βυτιοφόρα οχήματα και αυτόματο σύστημα αναγνωρίσεως (AIS) για τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα».

  ***********

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 16:42 | Βενιζέλος Κ. Δημήτρης

  Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) που αναφέρεται στο άρθρο 7. Σε κάθε περίπτωση τα οριζόμενα από την ΚΥΑ του ΦΕΚ Αρ. 3052 18/11/2012 θα πρέπει να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν.

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 12:35 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Όσον αφορά την παράγραφο ββ – ηλεκτρονικό σύστημα (GPS), σημειώνεται ότι για τα πλωτά – εφοδιαστικά μέσα οι προδιαγραφές έχουν καθορισθεί στο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/2016) και συγκεκριμένα στο Κεφαλαίο ΙΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ , ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Είναι απαραίτητη η τροποποίηση – επανεξέταση των προδιαγραφών του συγκεκριμένου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ , καθόσον είναι ελλιπείς και ανεφάμοστες ως έχουν. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τ.4005/25/Γ0019/ 21-08-2008 ΑΥΟ, παράγραφος (ζ΄) τα δεξαμενόπλοια – σλέπια, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και διαστάσεων, που μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα, για να εγκριθούν, ως μεταφορικά – εφοδιαστικά, πρέπει να έχουν εγκαταστήσει πρώτα αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM -A.I.S.). Το σύστημα αυτό διαθέτει ενσωματωμένο GPS, οπότε μέσω αυτού μπορεί να επιτευχθεί ο ζητούμενος γεωγραφικός εντοπισμός του πλωτού μέσου. Προτείνεται, λοιπόν, για τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα : (1) Αντικατάσταση της λέξης GPS σε AIS και (2) τροποποίηση της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/2016) ώστε να είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης από το σύστημα συλλογής και αποστολής δεδομένων