• Άρθρο 4, παρ. 1. Θα πρέπει να διευκρινισθούν τα κατωτέρω: - Η έννοια του όρου «σταθερές και κινητές δεξαμενές» στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νομοθετήματος και εάν ταυτίζεται με την περιγραφή που υπάρχει στην ΚΥΑ 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2722). - Στην περίπτωση που ο όρος «κινητές δεξαμενές» περιλαμβάνει τα βυτιοφόρα οχήματα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορά μόνο σε βυτιοφόρα οδικών μεταφορών και ότι εξαιρούνται τα ανεφοδιαστικά οχήματα αεροσκαφών τα οποία δεν εκτελούν οδικές μεταφορές και κινούνται εντός ελεγχόμενων - από ΥΠΑ - κλειστών χώρων - αεροδρόμια (hydrant dispensers). - Στην εξαίρεση από το Ηλεκτρονικό Μητρώο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να προστεθεί η φράση «είτε αυτές χρησιμοποιούνται για ανάγκες τους, είτε για αμοιβαίες εξυπηρετήσεις με τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών». - Στην περίπτωση που στις κινητές δεξαμενές, περιλαμβάνονται και τα θαλάσσια μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια πλωτά μέσα γίνεται η αναφορά (πλωτά εφοδιαστικά δεξαμενόπλοια ναυτιλιακών καυσίμων ή και δεξαμενόπλοια μεταφοράς δασμολογημένων / αδασμολόγητων καυσίμων). - Να διευκρινισθεί ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στον όρο «ενεργειακών προϊόντων». Μέχρι στιγμής, από τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται σε Μητρώο Δεξαμενών, προκύπτει ότι αφορά τα πετρελαιοειδή. Άρθρο 4, παρ. 2. - Προτείνεται η διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2. - Να προβλεφθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 22) με συμμετοχή της ΑΑΔΕ, ώστε οι επιμέρους παραβάσεις σχετικά με το Μητρώο να καταγραφούν αναλυτικά και μετά την αξιολόγησή τους, να αντιστοιχηθούν σε αυτές τα πρόστιμα, με κλιμάκωση των προστίμων για κάθε κατηγορία παράβασης και εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, τα υψηλότερα προβλεπόμενα πρόστιμα, θα πρέπει να περιορίζονται ΜΟΝΟ σε παραβάσεις, σχετικά με το Μητρώο, που θα θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές, υπό το πρίσμα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Διαφορετικά, η πρόβλεψη αυθαίρετα υψηλών προστίμων, θα παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.