Άρθρο 4 Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

1. Δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι σταθερές και κινητές δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων τελικών καταναλωτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (A’ 137), καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας της υποπερ. ιειε΄ της ιδίας ως άνω διάταξης.

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, επιβάλλεται στον υπόχρεο της εγγραφής στο μητρώο διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση μη καταγραφής ή καταγραφής εσφαλμένης χωρητικότητας των δεξαμενών στο μητρώο, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε δεξαμενή, ανάλογα με το είδος της δεξαμενής και της εγκατάστασης.
β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης από τον υπόχρεο των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγγραφής στο μητρώο των δεξαμενών, του επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 19:49 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  -Αδειοδότηση και δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των αδειών που προβλέπονται από το Ν.3054/2002 των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων (εταιριών εμπορίας, πωλητών θέρμανσης, πρατηρίων υγρών καυσίμων), όπως και των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 (αμαξοστασίων , μεταφορικών εταιρειών κλπ.) ως προς τον αριθμό και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους.
  -Απογραφή με χαρτογράφηση του υπεδάφους για να καταγραφεί ο αριθμός των εγκατεστημένων δεξαμενών και η χωρητικότητά τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις πωλητών θέρμανσης.
  -Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), για να διαπιστωθεί αν αναφέρεται, πλην όλων των άλλων στοιχείων του παραλήπτη, και ο αριθμός αδείας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν καύσιμα.
  -Στο αρ.4 του ν/σ επισημαίνουμε ότι σε όλες τις αναφερόμενες στο αρ.31 παρ.7α ν.3784/2009 περιπτώσεις, πλην των πρατηρίων καυσίμων και μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών, αφού πρωτίστως καταγραφούν οι δεξαμενές τους στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ και αδειοδοτηθούν.
  -Να προστεθεί υποχρέωση των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να μην προμηθεύουν καύσιμα σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών της ΑΑΔΕ.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 18:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  -Αδειοδότηση και δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των αδειών που προβλέπονται από το Ν.3054/2002 των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων (εταιριών εμπορίας, πωλητών θέρμανσης, πρατηρίων υγρών καυσίμων), όπως και των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 (αμαξοστασίων , μεταφορικών εταιρειών κλπ.) ως προς τον αριθμό και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους.
  -Απογραφή με χαρτογράφηση του υπεδάφους για να καταγραφεί ο αριθμός των εγκατεστημένων δεξαμενών και η χωρητικότητά τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις πωλητών θέρμανσης.
  -Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), για να διαπιστωθεί αν αναφέρεται, πλην όλων των άλλων στοιχείων του παραλήπτη, και ο αριθμός αδείας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν καύσιμα.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 15:10 | ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)

  Άρθρο 4
  Διευκρίνιση του όρου «Σταθερές και κινητές Δεξαμενές».

 • Άρθρο 4, παρ. 1.
  Θα πρέπει να διευκρινισθούν τα κατωτέρω:
  – Η έννοια του όρου «σταθερές και κινητές δεξαμενές» στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νομοθετήματος και εάν ταυτίζεται με την περιγραφή που υπάρχει στην ΚΥΑ 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2722).
  – Στην περίπτωση που ο όρος «κινητές δεξαμενές» περιλαμβάνει τα βυτιοφόρα οχήματα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορά μόνο σε βυτιοφόρα οδικών μεταφορών και ότι εξαιρούνται τα ανεφοδιαστικά οχήματα αεροσκαφών τα οποία δεν εκτελούν οδικές μεταφορές και κινούνται εντός ελεγχόμενων – από ΥΠΑ – κλειστών χώρων – αεροδρόμια (hydrant dispensers).
  – Στην εξαίρεση από το Ηλεκτρονικό Μητρώο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να προστεθεί η φράση «είτε αυτές χρησιμοποιούνται για ανάγκες τους, είτε για αμοιβαίες εξυπηρετήσεις με τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών».
  – Στην περίπτωση που στις κινητές δεξαμενές, περιλαμβάνονται και τα θαλάσσια μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια πλωτά μέσα γίνεται η αναφορά (πλωτά εφοδιαστικά δεξαμενόπλοια ναυτιλιακών καυσίμων ή και δεξαμενόπλοια μεταφοράς δασμολογημένων / αδασμολόγητων καυσίμων).
  – Να διευκρινισθεί ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στον όρο «ενεργειακών προϊόντων». Μέχρι στιγμής, από τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται σε Μητρώο Δεξαμενών, προκύπτει ότι αφορά τα πετρελαιοειδή.

  Άρθρο 4, παρ. 2.
  – Προτείνεται η διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2.
  – Να προβλεφθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 22) με συμμετοχή της ΑΑΔΕ, ώστε οι επιμέρους παραβάσεις σχετικά με το Μητρώο να καταγραφούν αναλυτικά και μετά την αξιολόγησή τους, να αντιστοιχηθούν σε αυτές τα πρόστιμα, με κλιμάκωση των προστίμων για κάθε κατηγορία παράβασης και εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, τα υψηλότερα προβλεπόμενα πρόστιμα, θα πρέπει να περιορίζονται ΜΟΝΟ σε παραβάσεις, σχετικά με το Μητρώο, που θα θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές, υπό το πρίσμα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Διαφορετικά, η πρόβλεψη αυθαίρετα υψηλών προστίμων, θα παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 12:38 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση οι όροι «σταθερές» και «κινητές» δεξαμενές, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητή η όποια κατηγοριοποίηση.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 11:52 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κάποιες έννοιες χρήζουν περαιτέρω επεξήγησης όπως οι «σταθερές και κινητές δεξαμενές»

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 11:46 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Χρειάζεται να διευκρινισθεί ο όρος «σταθερές και κινητές δεξαμενές».