• Άρθρο 5, παρ. 4. α) Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 4. α) ως εξής: Όταν: α) μετά από δειγματοληψία καυσίμων των αρμοδίων Αρχών που διενεργείται σε ελεγχόμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. είτε εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας είτε κατόχου αδείας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, προκύπτει, μετά την κατ’εφεση εξέταση των δειγμάτων ή την σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, και υπό την προϋπόθεση ότι οι εξετάσεις από τις Υπηρεσίες του ΓΧΚ και το πόρισμα των ελέγχων του ΓΧΚ θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 10 ημερών από την δειγματοληψία στην εν λόγω εγκατάσταση, προκύψει ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατείχε, διακινούσε ή εμπορευόταν, νοθευμένα καύσιμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 4. α) ως ανωτέρω, καθώς για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της σφράγισης της εγκατάστασης, καθώς και της δημοσιοποίησης των στοιχείων του ελεγχόμενου, θα πρέπει το αποτέλεσμα του ΓΧΚ από την εξέταση του καυσίμου, να εξάγεται σε χρονικό διάστημα πολύ κοντινό του ελέγχου. Διαφορετικά, το μέτρο, και από πλευράς προστασίας καταναλωτών και από πλευράς καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, θα είναι ανεπίκαιρο και χωρίς αντίκρισμα. Άρθρο 5, παρ. 4. β) Στις περιπτώσεις των κυρώσεων της παρ. 4. β) του εν λόγω Άρθρου (σφράγιση της εγκατάστασης και δημοσιοποίηση) προτείνονται οι εξής προσθήκες: - Nα γίνει διαβάθμιση των ημερών σφράγισης ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. - Να προσδιοριστεί ο επιτόπιος έλεγχος, σε ποιες εγκαταστάσεις αναφέρεται (όπως στην παρ. 4. α). - Να προστεθούν και τα υγραέρια (αναφέρεται μόνο σε καύσιμα και διαλύτες). Να οριστούν τα ένδικα μέσα τα οποία θα μπορεί να ασκήσει ο υπαίτιος / ο βλαπτόμενος. - Προτείνεται η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4. β) καθότι δεν συντρέχει λόγος να θεωρείται αυτόματα, κάθε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ δείγμα ως απλή τελωνειακή παράβαση, επαπειλούμενη με πρόστιμο που κλιμακώνονται από 500 έως 15.000 Ευρώ. Οι κυρώσεις για δείγματα ποιοτικού ελέγχου προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, οι οποίες παραπέμπουν στη Υπουργική Απόφαση Δ19/Φ11/οικ/13098/1156 (ΦΕΚ Β’/230/2010). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενόψει τόσο σοβαρών κυρώσεων, πρέπει να διευκρινιστεί (και στις δύο παραγράφους α) και β) του Άρθρου 5) η έννοια του «ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ» καυσίμου, ώστε να διαχωριστεί από τις περιπτώσεις της απλής επιμόλυνσης.