• Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για τροποποίηση της ΚΥΑ 48941/3564/16.11.2012 (η οποία λόγω προβλημάτων είναι ανεφάρμοστη) για τις προδιαγραφές των συστημάτων GPS, καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγκατάσταση συστημάτων GPS αφορά μόνο σε βυτιοφόρα οδικών μεταφορών και εξαιρούνται τα ανεφοδιαστικά οχήματα αεροσκαφών τα οποία δεν εκτελούν οδικές μεταφορές και κινούνται εντός ελεγχόμενων -από ΥΠΑ - κλειστών χώρων - αεροδρόμια.