• Πρόκειται για μία διάταξη χωρίς πεδίο εφαρμογής τη στιγμή που εκκρεμεί ακόμα η έκδοση των προδιαγραφών των συστημάτων GPS καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων. Θα πρέπει να καθορισθούν καταρχήν: α) οι προδιαγραφές των συστημάτων GPS και η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων, β) οι υπόχρεοι για κάθε ενέργεια και ακολούθως, παράβαση για τη λειτουργία του GPS (όπως πχ. ισχύει για την λειτουργία του Συστήματος Εισροών-Εκροών, όπου διακρίνονται παραβάσεις που αφορούν τους Εγκαταστάτες και άλλες που αφορούν τους κατόχους Αδειών Λειτουργίας των εγκαταστάσεων). Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κλίμακα των προστίμων που προβλέπονται, για τα συστήματα GPS είναι εξοντωτικά (ελάχιστο όριο 25.000€, ανώτατο 250.0000€) και εντελώς δυσανάλογα με κάθε πιθανή παράβαση και πρέπει να εκλογικευθούν, λαμβανομένου υπόψη ότι, υπάρχουν οι πραγματικά αυστηρότατες κυρώσεις, σε περίπτωση λαθρεμπορίας, οι οποίες θα επιβάλλονται εάν διαπιστώνεται λαθρεμπορία. Για τον ίδιο λόγο, στις κυρώσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή των προστίμων, των φυσικών προσώπων με τις ιδιότητες του άρθρου 67 παρ. 1 του ν. 4174/2013, δηλαδή να διαγραφεί η παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 9. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός κυρώσεων αφορά αποκλειστικά στον Μεταφορέα.