Άρθρο 9 Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί παραβάσεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002

1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002, οι λέξεις «περίπτωση α΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υποπερ. αα΄».
2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 3054/2002, προστίθεται άρθρο 17Α, ως εξής:
«Άρθρο 17Α
Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα
1. Για κάθε παράβαση της υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15, καθώς και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση για την εφαρμογή της ίδιας υποπερίπτωσης, επιβάλλεται στους κατά περίπτωση υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το είδος του μεταφορικού μέσου, το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και την τυχόν υποτροπή. Ως υποτροπή ορίζεται η εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου, εφόσον η παράβαση αυτή οριστικοποιήθηκε με την πάροδο άπρακτης της σχετικής προθεσμίας προσβολής της δικαστικά ή επιβεβαιώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Ειδικότερα:
α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε μεταφορικό μέσο.
β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
2. Για την πληρωμή των προστίμων της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), καθώς και όσοι φέρουν εν τοις πράγμασι τις ιδιότητες αυτές.
3. Η επιβολή των ανωτέρω προστίμων δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 1 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με το ύψος αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου, για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής το μέτρο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται σωρευτικά με τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 1, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίμου.
5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ, ν. 2717/1999, Α΄ 97). Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει νομοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η χορηγηθείσα αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση μη τήρησης της ως άνω ρύθμισης».

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 19:05 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  Προγραμματισμός ελέγχων μεταφορών καθ΄ οδόν σε όλα τα μέσα μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα σημεία λιανικής πώλησης καυσίμων από τα Κλιμάκια Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 15:21 | ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)

  Άρθρο 9
  Δεν δύναται να εφαρμοστεί αν δεν καθοριστούν οι προδιαγραφές του συστήματος GPS.

 • Πρόκειται για μία διάταξη χωρίς πεδίο εφαρμογής τη στιγμή που εκκρεμεί ακόμα η έκδοση των προδιαγραφών των συστημάτων GPS καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων.
  Θα πρέπει να καθορισθούν καταρχήν:
  α) οι προδιαγραφές των συστημάτων GPS και η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων,
  β) οι υπόχρεοι για κάθε ενέργεια και ακολούθως, παράβαση για τη λειτουργία του GPS (όπως πχ. ισχύει για την λειτουργία του Συστήματος Εισροών-Εκροών, όπου διακρίνονται παραβάσεις που αφορούν τους Εγκαταστάτες και άλλες που αφορούν τους κατόχους Αδειών Λειτουργίας των εγκαταστάσεων).
  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κλίμακα των προστίμων που προβλέπονται, για τα συστήματα GPS είναι εξοντωτικά (ελάχιστο όριο 25.000€, ανώτατο 250.0000€) και εντελώς δυσανάλογα με κάθε πιθανή παράβαση και πρέπει να εκλογικευθούν, λαμβανομένου υπόψη ότι, υπάρχουν οι πραγματικά αυστηρότατες κυρώσεις, σε περίπτωση λαθρεμπορίας, οι οποίες θα επιβάλλονται εάν διαπιστώνεται λαθρεμπορία. Για τον ίδιο λόγο, στις κυρώσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή των προστίμων, των φυσικών προσώπων με τις ιδιότητες του άρθρου 67 παρ. 1 του ν. 4174/2013, δηλαδή να διαγραφεί η παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 9.
  Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός κυρώσεων αφορά αποκλειστικά στον Μεταφορέα.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 14:33 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  GPS για την εύρεση γεωγραφικής θέσης υπάρχει ήδη εγκατεστημένο αφού είναι ενσωματωμένο στο AIS που είναι υποχρεωμένο να φέρει κάθε πλωτό μεταφορικό και αφορά το positiong του εκάστοτε πλοίου

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 12:54 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού μεταξύ βυτιοφόρων οχημάτων & πλωτών εφοδιαστικών μέσων, όπως επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί. Τα χερσαία μεταφορικά μέσα εντοπίζονται βάσει GPS (Global Positioning System – Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης), τα δε πλωτά μεταφορικά μέσα βάσει AIS (Automatic Identification System – Αυτόματο Σύστημα Αναγνωρίσεως), το οποίο ενσωματώνει και GPS. Ήδη για το σύνολο του παγκόσμιου στόλου (όπου περιλαμβάνονται και τα εν Ελλάδι πλωτά εφοδιαστικά μέσα) και σύμφωνα με τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία, το AIS αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση άδειας αξιοπλοϊας οιουδήποτε πλοίου. Σε όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα στην Ελλάδα το AIS είναι ήδη εγκατεστημένο.

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 12:52 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Τα αναφερόμενα πρόστιμα είναι υψηλά και χρειάζεται να επανεξετασθούν. Επίσης, δεν δύναται να εφαρμοστούν αν δεν καθορισθούν πρώτα οι προδιαγραφές των συστημάτων GPS (Άρθρο 7)