• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)' | 19 Οκτωβρίου 2020, 17:35

    Το κράτος είναι υποχρεωμένο να «..μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού..» (αρ.2 ν.3054/2002). Εξάλλου, η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων αποτελεί κρατική υποχρέωση και ταυτόχρονα προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Δυστυχώς όμως, η Πολιτεία στο σύνολο της (Κυβέρνηση, Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ελεγκτικοί μηχανισμοί) καθυστερεί, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του προβλήματος, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την απώλεια δημοσίων εσόδων 300 - 600 εκ. ευρώ ετησίως. Υπ΄ αυτήν την έννοια, η ΠΟΠΕΚ χαιρετίζει την νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις προτάσεις που από ετών έχουμε καταθέσει. Ειδικότερα, προτείνουμε. 1. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης. Φορολογικές και Ελεύθερες Αποθήκες Καυσίμων, Διυλιστηρίων και Εταιριών Εμπορίας, Δημόσια και παντός είδους Ιδιωτικά Πρατήρια βιομηχανιών εργοταξίων, μεταφορικών εταιρειών και γενικότερα αμαξοστασίων, τα όποια διαθέτουν καύσιμα για τις ανάγκες τους όπως και Εγκαταστάσεις Μεγάλων Καταναλωτών, και Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Ιχνηθέτηση Καυσίμων (Ν.3784/2009, 4072/2012, 4177/2013). 2. Ηλεκτρονικός έλεγχος του σημείου φόρτωσης της διαδρομής του μέσου μεταφοράς και του σημείου παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση των τελωνειακών συνοδευτικών εγγράφων. 3. Έλεγχος των σημείων διάθεσης όλων των εισαγομένων και παραγομένων ποσοτήτων υποκατάστατων βενζινών, όπως μεθανόλη, τουλουόλη κ.λπ 4. Αδειοδότηση και δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των αδειών που προβλέπονται από το Ν.3054/2002 των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων (εταιριών εμπορίας, πωλητών θέρμανσης, πρατηρίων υγρών καυσίμων), όπως και των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 (αμαξοστασίων , μεταφορικών εταιρειών κλπ.) ως προς τον αριθμό και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους. 5. Απογραφή με χαρτογράφηση του υπεδάφους για να καταγραφεί ο αριθμός των εγκατεστημένων δεξαμενών και η χωρητικότητά τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις πωλητών θέρμανσης. 6. Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), για να διαπιστωθεί αν αναφέρεται, πλην όλων των άλλων στοιχείων του παραλήπτη, και ο αριθμός αδείας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν καύσιμα. 7. Προγραμματισμός ελέγχων μεταφορών καθ΄ οδόν σε όλα τα μέσα μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στα σημεία λιανικής πώλησης καυσίμων από τα Κλιμάκια Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη την Επικράτεια. 8. Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από ΣΔΟΕ σε ύποπτες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. 9. Αυστηρός έλεγχος των χαμηλών τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων που διαθέτουν τα πρατήρια, ώστε να διαπιστωθεί αν δικαιολογείται από την τιμή κτήσης πλέον των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι 1. Η παράνομη και λαθραία διακίνηση βιομηχανικού και οικιακού υγραερίου στα πρατήρια και στις αποθήκες υγραερίου για εμφιάλωση, εκτός από τους προφανείς κινδύνους ασφαλείας, κρύβει οικονομικά οφέλη, καθώς το υγραέριο κίνησης σε σχέση με το οικιακό υγραέριο και το βιομηχανικό , έχει πολλαπλάσιο ΕΦΚ . 2. Πρέπει να υπάρξει απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε τιμή κάτω του κόστους κτήσης του προϊόντος, πλέον των λειτουργικών δαπανών. Να πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος σε περίπτωση διαπίστωσης «ύποπτα» χαμηλής τιμής. Το Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων βοηθά στη σχετική εξακρίβωση. 3. Στο αρ.4 του ν/σ επισημαίνουμε ότι σε όλες τις αναφερόμενες στο αρ.31 παρ.7α ν.3784/2009 περιπτώσεις, πλην των πρατηρίων καυσίμων και μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών, αφού πρωτίστως καταγραφούν οι δεξαμενές τους στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ και αδειοδοτηθούν. 4. Να προστεθεί υποχρέωση των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να μην προμηθεύουν καύσιμα σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών της ΑΑΔΕ. 5. Σχετικά με το αρ.7 του ν/σ επισημαίνουμε ότι η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, καθώς ουδόλως ωφελεί να καταγράφεται η παράδοση καυσίμων σε σειρά καταναλωτών, αντιθέτως προσθέτει κόστη στην επιχείρηση και επιβαρύνει την τελική τιμή πώλησης στους καταναλωτές. 6. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Επιτροπών – Φορέων κ.λπ. μέχρι του τελικού σταδίου εφαρμογής με τις Υπουργικές αποφάσεις και τις τυχόν εφαρμοστικές διατάξεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρονοδιάγραμμα. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι πιθανό εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης να προσφέρουν άπλετο χρόνο για τη διατήρηση και αύξηση της παραβατικότητας. Εξάλλου θεωρούμε εκ του αποτελέσματος ότι η Κυβέρνηση ήδη έχει καθυστερήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεδομένης της ετοιμότητάς της σε άλλες μέχρι τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας. Είναι βέβαιο ότι κάποιες προτεινόμενες ενέργειες είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες, όπως π.χ. η τοποθέτηση συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια για τις δεξαμενές του υγραερίου. Αναγκαίο επίσης είναι η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο αδιάβλητο λογισμικό για το σύστημα εισροών εκροών και να το επιβάλλει στις εταιρίες που το υποστηρίζουν 7. Δεδομένου ότι όλα τα παράνομα καύσιμα μεταφέρονται με βυτία, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχό τους. Προτείνουμε άμεσα εντός 12 μηνών όλα τα βυτιοφόρα να προβούν σε διαπιστευμένη ηλεκτρονική ογκομέτρηση, όπως άλλωστε έχουν πράξει όλα τα πρατήρια. Έτσι, όλα τα βυτιοφόρα πλην των πρατηρίων καυσίμων για τη διανομή των αναγκών του πρατηρίου να τοποθετήσουν σύστημα ηλεκτρονικής σφράγισης και ηλεκτρονικής μέτρησης του ύψους υγρού εντός δωδεκαμήνου. Με τη σωστή διαπιστευμένη ογκομέτρηση άμεσα θα γίνεται και έλεγχος των ποσοτήτων που φορτώνουν σε αυτά οι εγκαταστάσεις. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγραερίου πρέπει να τοποθετήσουν διαπιστευμένους ογκομετρητές αερίων καυσίμων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικό μηχανισμό εκτύπωσης παραστατικού, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος εκτός από τον μετρητή και με τη θερμοκρασία του αερίου καυσίμου ( αυτοί οι μετρητές είναι οι μετρητές ροής). 8. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ηλεκτρονικής κλοπής στις αντλίες, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η καταπολέμηση της καταδολίευσης του συστήματος εισροών εκροών με σκοπό την κλοπή των καταναλωτών και την παραγωγή μαύρου χρήματος, πρέπει να είναι προτεραιότητα της νομοθετικής ρύθμισης. 9. Είναι καταγεγραμμένο ότι, οι εξ επαγγέλματος πλέον παραβάτες έχουν στήσει ένα δίκτυο με αχυράνθρωπους διαχειριστές και με νομικά πρόσωπα που είτε δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, είτε εκμεταλλεύονται κενά νόμου, είτε το πρόστιμο που ενδεχομένως τελικά πληρώνουν είναι υποπολλαπλάσιο των κερδών τους. Ένα αναγκαίο ριζικό μέτρο που προτείνουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση είναι το κλείσιμο του πρατηρίου τουλάχιστον για ένα χρόνο, χωρίς το δικαίωμα έκδοσης νέας άδειας με τοποθέτηση ΜΕΓΑΛΗΣ πινακίδας ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ –ΝΟΘΕΙΑΣ- ΚΛΟΠΗΣ κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί ο καταναλωτής και ο υγιής ανταγωνισμός δεδομένου ότι αυτοί που παρανομούν διαθέτουν τα καύσιμα σε τιμές κόστους αγοράς, δηλαδή κάτω του κόστους λειτουργίας, προσβάλλοντας τους συνετούς οικογενειάρχες πρατηριούχους. Κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για την ηλεκτρονική κλοπή στις αντλίες διότι χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρησιακή μεταχείριση. Μέχρι σήμερα όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν δηλώσει αδυναμία. 10. Η ποινή της αφαίρεσης αδείας- πέραν των ποινικών κυρώσεων- πρέπει να επιβάλλεται επίσης και σε όσους έχουν εμπλακεί στον εφοδιασμό των εν λόγω πρατηρίων όπως επίσης και, στους εγκαταστάτες του καταδολιευμένου συστήματος εισροών – εκροών. 11. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε, να ελέγχεται η ποιότητα του υγραερίου LPG και ο τρόπος παραλαβής δείγματος. 12. Επειδή υπάρχουν αντλίες και διανομείς καυσίμων που επιδέχονται παρεμβάσεις με σκοπό την νόθευση και παραποίηση των δεδομένων τους, προτείνουμε άμεσα να αποσύρονται ΟΛΕΣ από την αγορά με ευθύνη του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή ή του εμπόρου και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των υπευθύνων. 13. Επίσης, τα πρατήρια που νοθεύουν, κλέβουν, κάνουν λαθρεμπόριο κ.λπ. πρέπει εκτός της πινακίδας στην είσοδο του πρατηρίου με την ένδειξη της παράβασης, να αναρτώνται στο διαδίκτυο και μαζί με αυτά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή βυτιοφορείς και εταιρίες πετρελαιοειδών. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω η Κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε αλλαγές στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ. πχ (όπως στα βυτιοφόρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης που έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός της της τρίοδης βάνας. 14. Εξάλλου, πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα αναλόγως του είδους της παράβασης. Δεν μπορεί μικρές παραβάσεις από αμέλεια είτε γιατί δεν έχει δειγματοληπτικό καύσιμο ενώ η ποιότητα του καυσίμου είναι σωστή να τιμωρείται το πρατήριο με 5.000€ πρόστιμο.