• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)' | 19 Οκτωβρίου 2020, 19:49

    -Αδειοδότηση και δημιουργία βάσης δεδομένων όλων των αδειών που προβλέπονται από το Ν.3054/2002 των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων (εταιριών εμπορίας, πωλητών θέρμανσης, πρατηρίων υγρών καυσίμων), όπως και των προαναφερόμενων στο άρθρο 1 (αμαξοστασίων , μεταφορικών εταιρειών κλπ.) ως προς τον αριθμό και την χωρητικότητα των δεξαμενών τους. -Απογραφή με χαρτογράφηση του υπεδάφους για να καταγραφεί ο αριθμός των εγκατεστημένων δεξαμενών και η χωρητικότητά τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εγκαταστάσεις πωλητών θέρμανσης. -Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), για να διαπιστωθεί αν αναφέρεται, πλην όλων των άλλων στοιχείων του παραλήπτη, και ο αριθμός αδείας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων που αποθηκεύουν καύσιμα. -Στο αρ.4 του ν/σ επισημαίνουμε ότι σε όλες τις αναφερόμενες στο αρ.31 παρ.7α ν.3784/2009 περιπτώσεις, πλην των πρατηρίων καυσίμων και μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών, αφού πρωτίστως καταγραφούν οι δεξαμενές τους στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ και αδειοδοτηθούν. -Να προστεθεί υποχρέωση των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να μην προμηθεύουν καύσιμα σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών της ΑΑΔΕ.