• Σχόλιο του χρήστη 'Έφη' | 25 Νοεμβρίου 2020, 17:29

    Άρθρο 15, παράγραφος 1: Όταν γίνεται λόγος για τεθέντες στόχους υπαλλήλων σημαίνει ότι ακόμα και σε υπαλλήλους του ίδιου Β.Θ.Ε. τίθενται διαφορετικοί στόχοι οπότε θα πρέπει να υπάρχει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση πριν την ανάθεση αυτών των στόχων και σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου. Στην παρουσίαση του νέου μισθολογίου της ΑΑΔΕ δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός δίκαιου, αξιοκρατικού και δυναμικού συστήματος βαθμολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση για το ως άνω όραμα είναι να λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η γνώση και η εμπειρία του, τα οποία ενίοτε εκφράζονται με διάλογο προς τους ανωτέρους του κι όχι με καταναγκαστική τοποθέτηση σε μία θέση εργασίας.