Άρθρο 15 – Βραβείο Επίτευξης Στόχων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 23 ή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4389/2016, η καταβολή των βραβείων και της επιπλέον αμοιβής, αντίστοιχα, στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. (εφεξής «Βραβείο Επίτευξης Στόχων»), γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των οργανικών μονάδων ή των υπαλλήλων, αντίστοιχα, είναι ίσος ή μεγαλύτερος συνολικά του 95% ή συνιστά λόγο ειδικής βράβευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016.
2.Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση μη συμμετοχής του στη διαδικασία αυτή, δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο το Βραβείο Επίτευξης Στόχων που έπεται της διαδικασίας στην οποία δεν συμμετείχε. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή μη διενέργειας αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
3. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε βαθμό ευθύνης ως εξής:
α. Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
β. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,86 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,95 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
γ. Στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,84 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,87 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%.Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
δ. Στον Προϊστάμενο Τμήματος κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,82 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,85 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,91 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
ε. Στους υπαλλήλους κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. τους, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,80 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,83 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
4. Οι συντελεστές της παρ. 3 δύνανται να αναπροσαρμόζονται, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Αρχής και κατ’ ελάχιστο 1% και μέγιστο 2% του προϋπολογισμού αποδοχών της Α.Α.Δ.Ε.

 • Άρθρο 15: Το βραβείο επίτευξης στόχων θα δίνεται εφόσον συμμετέχει ο υπάλληλος στην ετήσια αξιολόγηση για την οποία οι τρείς ομοσπονδίες εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν προκηρύξει απεργία-αποχή με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% και έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον της κανονιστικής απόφασης και εφόσον επιτευχθεί τουλάχιστον το 95% των στόχων, για τους Προϊσταμένους τους στόχους της οργανικής μονάδας και στους υπαλλήλους των ατομικών στόχων τους. Επιπλέον θα μπορεί να προσαρμόζεται με κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ενώ υπάρχει και πλαφόν του 2% του προϋπολογισμού αποδοχών της Α.Α.Δ.Ε.. Να υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η καταβολή του βραβείου επίτευξης στόχων του έτους 2018 και 2019, ετών που οι υπάλληλοι πέτυχαν τους στόχους τους, εξαιτίας, κατά δήλωση του Διοικητή, της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 23:38 | Μαρία

  Ποιος θα αξιολογεί ποιον? Έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα η ΑΑΔΕ τους προϊστάμενους της ώστε να αξιολογούν αξιοκρατικά? Όχι. Έχει καταστεί σαφές το πως θα αποτραπουν τιμωρικες και εκβιαστικες συμπεριφορές στα πλαίσια του εκβιασμού μιας κακης αξιολόγησης? Όχι. Μήπως έχουν όλοι οι προϊστάμενοι μάστερ στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού? Όχι. Άρα πως είναι εφικτό ένα τέτοιο εγχείρημα? Δεν είναι ουσιαστικά. Αφήνει απροστατευτους τους υπαλλήλους στο βωμό της ιδέας της αξιολόγησης χωρίς ουσιαστική εφαρμογή

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 19:47 | Α.Μ.

  Αξιοκρατική αξιολόγηση στην Ελλάδα…δεν θα υπάρξει. Ο κάθε προϊστάμενος ξέρει ποια και πόση δουλειά κάνουν οι υφιστάμενοι του και με την ανοχή του κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι όχι. Και θέλετε να μου πείτε ότι αυτοί οι προϊστάμενοι και αυτοί οι ευνοούμενοι υφιστάμενοι θα αξιολογήσουν τους υπόλοιπους όπως πρέπει…και γιατί εγώ να έρθω στη δύσκολη θέση να αξιολογήσω κάποιον αρνητικά, επειδή δεν κάνει τη δουλειά του ακόμα κι αν μου δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό δεν είναι ευθύνη του υπαλλήλου αλλά του προϊσταμένου, ο οποίος πρέπει να κατανείμει σωστά τα καθήκοντα και τις εργασίες για να δουλεύει αποδοτικά το τμήμα και μάλιστα δεν χρειάζεται τέτοιου είδους αξιολόγηση γι αυτό. Ούτε για να μας πληρώνετε όσο πρέπει χρειάζεστε η αξιολόγηση, δεν διορθώνονται έτσι τα εκατονταετίας κακώς κείμενα με δημόσιους υπαλλήλους που δεν δουλεύουν. Βέβαια χρειάζεται για να μας μεταφέρετε μετά από θέση σε θέση, επειδή κάποιοι μπορεί να θέλουν να εργαστούν στη δική μας, η για να μην μας πληρώσετε, η για να μας υποβιβάσετε λόγω μιας προσωπικής έριδας…Αλλά για να μην απέχω, θα ξεκινήσω με την δική μου αξιολόγηση προς εσάς που σκεφτήκατε το ειδικό μισθολόγιο: με άριστα το δέκα σας αξιολογώ με μηδέν.

 • Το όποιο bonus συνδέεται πλέον με την αξιολόγηση και το Π.Θ.Ε., το οποίο αυξάνεται με πολύπλοκο τρόπο ώστε να καταργείται στην πράξη. Όσον αφορά με τα χρωστούμενα 2 ετών ούτε λόγος, ξεχάστηκαν μαζί με τις ανακοινώσεις που εξήραν το προσωπικό και τις προσπάθειές που κατέβαλε.
  Παρατηρούμε λοιπόν την Διοίκηση να μην επιβραβεύει στην ουσία τους υπαλλήλους της, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να θέλουν να εξέλθουν από την ΑΑΔΕ και να αναζητήσουν την τύχη τους σε άλλη υπηρεσία. Η ΑΑΔΕ πλέον δεν αποτελεί ελκυστικό προορισμό. Το Κράτος και η Διοίκηση της ΑΑΔΕ θέλουν να πετύχουν τους στόχους που θέτουν, χωρίς στην ουσία να προσφέρουν τίποτε πέραν του αυτονόητου μισθού.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 17:29 | Έφη

  Άρθρο 15, παράγραφος 1: Όταν γίνεται λόγος για τεθέντες στόχους υπαλλήλων σημαίνει ότι ακόμα και σε υπαλλήλους του ίδιου Β.Θ.Ε. τίθενται διαφορετικοί στόχοι οπότε θα πρέπει να υπάρχει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση πριν την ανάθεση αυτών των στόχων και σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου. Στην παρουσίαση του νέου μισθολογίου της ΑΑΔΕ δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός δίκαιου, αξιοκρατικού και δυναμικού συστήματος βαθμολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση για το ως άνω όραμα είναι να λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η γνώση και η εμπειρία του, τα οποία ενίοτε εκφράζονται με διάλογο προς τους ανωτέρους του κι όχι με καταναγκαστική τοποθέτηση σε μία θέση εργασίας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:52 | Αναστασία Σ.

  Η θέσπιση των κινήτρων επιβράβευσης απόδοσης δεν πείθει κανέναν όταν οφείλονται ήδη τα αστεία ποσά επιβράβευσης παλιότερων ετών. Επί της ουσίας η Διοίκηση επιδιώκει να θέτει στους υπαλλήλους στόχους δύσκολους και πιεστικούς με δυνατότητα μόνο επιβράβευσης «αν και εφόσον», και βασίζεται σε αυτό για να αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και να συντελέσει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων: ουτοπικό και ειρωνικό ταυτόχρονα, όταν έχει ήδη απωλέσει την αξιοπιστία της στο πεδίο της επιβράβευσης…

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 23:55 | Σωτηρια

  Οι εντολές ελέγχου θα πρέπει να εκδίδονται και να δίνονται στους ελεγκτές κεντρικά και όχι από τους Προϊσταμένους των ΔΟΥ.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 16:38 | A.X.

  Αφού γίνετε λόγος και για την αξιολόγηση και ότι θα επηρεάζει μόνιμα μισθολογικά κάθε υπάλληλο,που σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται άδικο, θα ήταν αναγκαίο επίσης να αναφερθείτε και στο πως μπορεί ένας υπάλληλος να προστατεύσει τον εαυτό του από μια άδικη αξιολόγηση! Όταν έχει π.χ έναν προϊστάμενο που δεν τον βοηθάει καθόλου με την οργάνωση εργασιών και τους στόχους και πόσο μάλλον όταν τον βλέπει ακόμα και ανταγωνιστικά ή λειτουργεί με κάποιον ευνοϊκά,εις βάρος κάποιου άλλου.Με λίγα λόγια, όταν οι προϊστάμενοι κατά υπέρβαση της εξουσίας τους αδικούν τους υφισταμένους τους, ποια είναι τα μέτρα που θεσπίζετε ώστε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο?

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 13:12 | Πηνελόπη

  Ο στόχος των ελέγχων θα έπρεπε επίσης να διαμορφώνεται με βαθμό βαρύτητας ανά υπόθεση σύμφωνα με το είδος ελέγχου, το πλήθος των χρήσεων, τον αριθμό των φορολογικών αντικειμένων και την αιτία ελέγχου, θα πρέπει επίσης η αρχή να μας παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται προβλήματα τους τελευταίους μήνες του χρόνου που έχουν να κάνουν με τα προγράμματαθα πρέπει επίσης η αρχή να μας παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται προβλήματα τους τελευταίους μήνες του χρόνου που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα του ελέγχου. Προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την μη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
  Η ανάθεση των υποθέσεων να γίνεται κεντρικά. Ο στόχος ανά ελεγκτή θα έπρεπε να είναι ίδιος για όλους τους ελεγκτές στην επικράτεια, εφόσον το πλήθος των ελεγκτών διαμορφώνεται με αντικειμενικά κριτήρια ανά Δ.Ο.Υ.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 23:46 | Μ

  Ακόμη ένα πλήρως αόριστο άρθρο. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων «ΔΥΝΑΤΑΙ» να δοθεί …, όταν, …εφόσον, και …στο ύψος που θα αποφασιστεί από το Διοικητή. Μόνη κοινή σταθερά, η ΜΗ χορήγησή του, αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Ακόμη και αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι!

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:40 | Νίκος Βαβουράκης

  α) Λόγω της φύσης των καθηκόντων των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων που θα ενεργοποιεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι το 90% επίτευξης.
  β) Ο ορθός τρόπος λειτουργίας μιας υπηρεσίας, δεν αφήνει περιθώρια για ατομική στοχοθεσία. Όπως η εκπλήρωση των καθηκόντων είναι μια ομαδική εργασία, καθώς όλοι μας χρειαζόμαστε συμβουλές ή άλλη βοήθεια από συναδέλφους του ίδιου ή άλλου τμήματος, έτσι και οι στόχοι δεν μπορούν παρά να είναι μόνο ομαδικοί, σε επίπεδο τμήματος, διεύθυνσης, περιφέρειας κλπ. Επομένως από την παρ. 1 θα πρέπει να αφαιρεθεί το «ή των υπαλλήλων», δηλαδή να γίνει:
  «και εφόσον ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των οργανικών μονάδων,».

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 11:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

  Για να είναι αντικειμενικοί οι στόχοι, θα πρέπει να διαμορφώνονται με αντικειμενικό τρόπο σύμφωνα με το πλήθος των υπηρετούντων ανά Δ.Ο.Υ. και μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια:
  Όσον αφορά το πλήθος του προσωπικού ανά Δ.Ο.Υ. καθώς και το πλήθος των υπηρετούντων ανά τμήμα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως το πλήθος των Α.Φ.Μ., το πλήθος των νομικών οντοτήτων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, της αξίας της ακίνητης περιουσίας, των ΑΕ, ΕΠΕ-ΙΚΕ, ΟΕ-ΕΕ, κλπ, με βαθμό βαρύτητας ανά κατηγορία.
  Ο στόχος των ελέγχων θα έπρεπε επίσης να διαμορφώνεται με βαθμό βαρύτητας ανά υπόθεση σύμφωνα με το είδος ελέγχου, το πλήθος των χρήσεων, τον αριθμό των φορολογικών αντικειμένων και την αιτία ελέγχου. Ο στόχος ανά ελεγκτή θα έπρεπε να είναι ίδιος για όλους τους ελεγκτές στην επικράτεια, εφόσον το πλήθος των ελεγκτών διαμορφώνεται με αντικειμενικά κριτήρια ανά Δ.Ο.Υ. και ο τελικός στόχος των Δ.Ο.Υ. θα έπρεπε να διαμορφώνεται με απλό πολλαπλασιασμό του πλήθους των ελεγκτών επί τον ατομικό στόχο.

 • 16 Νοεμβρίου 2020, 09:38 | Ελένη Δημητριάδου

  Αξιότιμοι κύριοι, προερχόμενη από έναν γραπτό διαγωνισμό, 1Γ/2017, εκ του οποίου αναδύθηκε εμφανώς η πρόθεση των όποιων ιθυνόντων να προσελκύσουν υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα, ανέμενα τις διατάξεις του περιβόητου ειδικού μισθολογίου προκειμένου να διαπιστώσω, επί τω τέλει, με ποιες ειδικότερες επιχειρησιακές συνιστώσες και παραμέτρους θα αναπτυσσόταν το περίβλημα των συστημάτων ανταμοιβών της Ανεξάρτητης Αρχής, τόσο, δηλαδή των σταθερών (βασικός μισθός) όσο και των μεταβλητών αποδοχών της.
  Η εν λόγω διάταξη, λοιπόν, εμπεριέχουσα ως «Βραβείο» επίτευξης στόχων τα περί τα 20€ μηνιαίως στην περίπτωση υποτιθέμενης πλήρους επίτευξης των εκάστοτε ανατεθέντων στόχων, δε θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στην αξία της εργασιακής θέσης που κατέχουμε, η οποία ενέχει, στην ουσία, την πλήρωση του ίδιου του Κρατικού Προϋπολογισμού και την αύξηση των δημοσίων εσόδων της Χώρας. Επομένως, δεν παρέχει επαρκές, πολλώ, δε, μάλλον, επιπρόσθετο του βασικού μισθού, κίνητρο διακράτησης της πραγματοποιηθείσας με τον εν λόγω διαγωνισμό στελέχωσης της Αρχής.
  Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη ΦΟ.Τ.Α., η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγητών εξέφραζε, με την πρώτη δοθείσα επί τούτω ευκαιρία, την άποψή της ότι ουδείς παραιτήθηκε ποτέ από τη θέση του εφοριακού και ότι ανέκαθεν αυτό το περίγραμμα θέσης προσέλκυε χιλιάδες υποψηφίους. Αυτά, όμως, ενδεχομένως ίσχυαν παλαιότερα. Πλέον, απαιτείται κάτι παραπάνω από την όποια κοινωνική αίγλη που κάποιοι, πράγματι, θεωρούσαν ότι συνόδευε τις ιδιότητες μας αυτές.
  Θα τολμούσα να πω ότι τα 20€ μηνιαίας επιβράβευσης στόχων δεν αποτελούν ένα από αυτά τα κίνητρα με τα οποία θα επιτύχει η Αρχή, εκ των ων ουκ άνευ, να διατηρήσει ένα ανθρώπινο δυναμικό με τέτοια εργασιακή κουλτούρα.

 • 14 Νοεμβρίου 2020, 11:44 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Καλημέρα ,καλή δύναμη και υγεία σε όλους/όλες.
  » άρθρο 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 11″. [επιβράβευση-αξιολόγηση]
  Η κινητοποίηση και επιβράβευση της απόδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων με την επιπλέον αμοιβή, αποτελεί ένα από τα καλύτερα κίνητρα για έναν υπάλληλο ή για μια ομάδα υπαλλήλων που εργάζεται για την επίτευξη στόχων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
  Οι στόχοι στους οποίους αναφερόμαστε, είναι ποσοτικοί[ μετρήσιμοι]και δεν λαμβάνουν υπόψιν ενδεχόμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον.
  Είναι τουλάχιστον «περίεργο» να μιλήσουμε για ποσοτικούς στόχους και επίτευξη αυτών, υπό τις φετινές κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες που μεταλλάχθηκαν όπως και ο ιός covid-19.
  Εκ περιτροπής εργασία, εργασία 50%,μετακίνηση σε άλλα αντικείμενα λόγω έλλειψης προσωπικού, τηλε-εργασία.
  Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόσαμε όλες τις αποφάσεις και ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Διοίκησης, με υψηλό ποσοστό προσαρμοστικότητας.

  Χρέη σε αναστολή, επιχειρήσεις σε αναστολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

  Ένα σύστημα σωστής αξιολόγησης και επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει ποσοτικούς αλλά ποιοτικούς στόχους [προσαρμοστικότητα ,πρωτοβουλία στην επίλυση προβλημάτων, συμπεριφορά, συν εργατικότητα ,θετική ψυχολογία, αυτοπειθαρχία, αφοσίωση ,αξιοπιστία, κριτική σκέψη]
  Για αυτά τα χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται μέτρηση και πολλαπλασιασμό με ιδιαίτερο συντελεστή. Θα φανούν,εάν και εφόσον τα έχει κάποιος/α.
  Αρκεί να θέλουμε να τα δούμε.:)

  Πιστεύω ότι εάν δίνονται στόχοι μικρότερης διάρκειας[3-4 Μηνών] θα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα [one step at a time] ,καθώς υπάρχει η δυνατότητα να αναπροσαρμοστούν οι στόχοι, ανάλογα με τις αλλαγές που προκύπτουν. Οι στόχοι θα αναφέρονται σε όλους τους υπαλλήλους και θα δίνονται εγγράφως στην αρχή του έτους. Επίσης η επικοινωνία -συζήτηση μεταξύ του προϊσταμένου και εργαζόμενου πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη.