• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ' | 5 Οκτωβρίου 2021, 19:25

    Στους ορισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ενιαία της "επιχείρησης" ως στοιχείο (γ). Ειδικότερα, σύμφωνα με νομολογία, η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη εταιρεία (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) θεωρείται καταχρηστική και σε καμμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ως συνέχεια της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό στηρίζεται και στο ότι με την ίδρυση της μονοπρόσωπης εταιρείας επέρχεται αλλαγή του α.φ.μ., γεγονός που στερεί από τον ατομικό επιχειρηματία να αναβαθμισθεί σε εταιρεία, να τηρεί διπλογραφικά βιβλία και να επενδύσει μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού εισοδήματος. Επίσης, η ίδια νομολογία θεωρεί - εσφαλμένα - ότι η ατομική επιχείρηση έχει συντελεστές παραγωγής και πόρους του επιχειρηματία ως φυσικού προσώπου και όχι ως επιχειρηματία. Εφόσον λοιπόν μία ατομική επιχειρηση μετασχηματίζεται σε μία εκ των ανωτέρω μορφών μονοπρόσωπων εταιρειών και παράλληλα εισφέρεται η περιουσία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις της ατομικής στη νέα εταιρεία, να γίνεται σαφές και αποδεκτό ότι υφίσταται η συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ε.δ.) και να λαμβάνεται ως αρχική ημερονηνία έναρξής της ε.δ. αυτή της ατομικής και όχι αυτή της νέας εταιρείας. Υπάρχει λεπτή αλλά σαφής διαφοροποίηση της επιχείρησης από τη νομική μορφή υπό την οποία αυτή ασκείται.