Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «νέα εταιρεία» νοείται η εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διατήρησης της νομικής προσωπικότητας μίας εκ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών,
β) ως «συνεργασία» νοείται η εταιρική σχέση ή ο σχηματισμός που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
βα) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄167), με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) ή δυνάμει της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων,
βγ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή της ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και
βδ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

 • 1 Νοεμβρίου 2021, 10:49 | Γιώργος Καραντώνης

  δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων: ακούγεται πολύ γενικό και ασαφές, δηλαδή θα αρκεί μια απλή σύμβαση και όλες οι εταιρίες θα μπορούν να ενταχθούν? Τι γίνεται με υφιστάμενες δομές clusters εγκεκριμένες από φορείς της κεντρικής ή πειρφερειακής διοίκησης? Είναι επιλέξιμες ή ο νόμος αφορά αποκλειστικά νέα σχήματα.

 • 12 Οκτωβρίου 2021, 09:45 | Κούρτης Παναγιώτης

  Καλημέρα σας. Στις οντότητες , χωρίς να γνωρίζω εάν είναι ήδη νομοθετημένο, θα μπορούσε να εισαχθεί και η έννοια της Natural corporation . Επειδή οι μορφές των οντοτήτων σαν σκοπό έχουνε να δημιουργηθεί κέρδος και όφελος για τους συμμετέχοντες, μερικές φορές δεν χρειάζονται δύσκαμπτα σχήματα. Το να κάνεις μια ένωση προσώπων , μια κοινοπραξία που έχει βάθος 5ετίας μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική απραξία και χρέη. Συν το ότι μπαίνει και ο κύκλος εργασιών ο οποίος μπορεί να είναι πλασματικός. Με την έννοια της Natural corporation μπορείς να κάνεις το εξής :
  Ας πούμε ότι εγώ έχω δέντρα(αμυγδαλιές). Τις φυτεύω στο χωράφι μου και μετά από 5-10 χρόνια βγάζουν αμύγδαλα. Βγάζουν 200 κιλά αμύγδαλα επί 0,50 σέντς του ευρώ ( η τιμή είναι αυθαίρετη) = 100 ευρώ. Αυτά τα περνάω στα βιβλία , απλογραφικό συνήθως (εσόδων-εξόδων). Εάν υποθέσουμε ότι αυτά πουλήθηκαν σε ένα διάστημα 3 μηνών, παίρνω το βιβλίο εσόδων-εξόδων και ορίζω ένα χρονικό διάστημα (Ας πούμε αυτά που πουλήθηκαν μέσα σε ένα μήνα είναι (10 κιλά επί 0,50 = 5 ευρώ). Αυτά αντιστοιχούν στο 5% των εσόδων. Εκδίδω 100 μετοχές επί 5 σέντς η καθεμία , έχω τον έλεγχο της ατομικής επιχείρησης και τις πουλάω (κάνω μέτοχο) κάποιον που έχει αγροτικό αυτοκίνητο , για να πηγαίνω στη λαϊκή τα αμύγδαλα. Έτσι έχω κοινοπραξία αορίστου χρόνου. Αυτός που πήρε τις μετοχές τον επόμενο χρόνο θα ανατρέξει στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, θα δει τα έσοδα της χρονιάς, ακαθάριστα (με τον ΦΠΑ), κια αν είναι τα έσοδα της χρονίας π.χ. 1000 ευρώ επί 5% = 50 ευρώ, Του αντιστοιχούν πενήγντα ευρώ από τα έσοδα. Γιατί με τις κοινοπραξίες , μπορεί να πέσει χαλάζι , μπορεί να χαλάσουν τα μηχανήματα του εργοστασίου εν γένει αστάθμητοι παράγοντες, καθώς και προσωπικές τριβές, ενώ έτσι μειώνεις το ρίσκο και κάνεις και την δουλεία σου.

 • 5 Οκτωβρίου 2021, 19:25 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

  Στους ορισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ενιαία της «επιχείρησης» ως στοιχείο (γ).
  Ειδικότερα, σύμφωνα με νομολογία, η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη εταιρεία (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) θεωρείται καταχρηστική και σε καμμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ως συνέχεια της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  Αυτό στηρίζεται και στο ότι με την ίδρυση της μονοπρόσωπης εταιρείας επέρχεται αλλαγή του α.φ.μ., γεγονός που στερεί από τον ατομικό επιχειρηματία να αναβαθμισθεί σε εταιρεία, να τηρεί διπλογραφικά βιβλία και να επενδύσει μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού εισοδήματος. Επίσης, η ίδια νομολογία θεωρεί – εσφαλμένα – ότι η ατομική επιχείρηση έχει συντελεστές παραγωγής και πόρους του επιχειρηματία ως φυσικού προσώπου και όχι ως επιχειρηματία.

  Εφόσον λοιπόν μία ατομική επιχειρηση μετασχηματίζεται σε μία εκ των ανωτέρω μορφών μονοπρόσωπων εταιρειών και παράλληλα εισφέρεται η περιουσία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις της ατομικής στη νέα εταιρεία, να γίνεται σαφές και αποδεκτό ότι υφίσταται η συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ε.δ.) και να λαμβάνεται ως αρχική ημερονηνία έναρξής της ε.δ. αυτή της ατομικής και όχι αυτή της νέας εταιρείας.
  Υπάρχει λεπτή αλλά σαφής διαφοροποίηση της επιχείρησης από τη νομική μορφή υπό την οποία αυτή ασκείται.