• Σχόλιο του χρήστη 'Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών' | 11 Ιανουαρίου 2022, 14:57

    Προτείνεται η διάρθρωση/οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να περιλαμβάνεται στον Οργανισμό της και να μην ορίζεται σε διάταξη νόμου. Άλλωστε αυτή η διάρθρωση σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου μπορεί να μεταβάλλεται με τον Οργανισμό της. Για νομοτεχνικούς σκοπούς προτείνεται να μην συμπεριληφθεί στο νόμο η διάρθρωση της Επιτροπής, η οποία μετέπειτα μπορεί να αλλάξει με τον Οργανισμό. Προτείνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να οριστεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και να ακολουθήσει την πρόβλεψη που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να καθορίζει η ίδια τον Οργανισμό της. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019,"η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους". Τέλος, προτείνουμε να οργανωθεί ειδικά και να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να αναπτυχθεί σε υγιείς βάσεις και να εδραιωθεί στην Ελλάδα ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης, ακολουθώντας τις εξελίξεις που σηματοδοτούνται διαρκώς στον ευρωπαϊκό χώρο.