Άρθρο 5 Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33 του ν. 2324/1995

Η παρ. VI του άρθρου 33 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:

«VI. A. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαρθρώνονται ως εξής:

α) Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών,

β) Διεύθυνση Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αγορών και Συστημάτων, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού,

γ) Διεύθυνση Θεσμικών Επενδυτών,

δ) Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών,

ε) Διεύθυνση Αξιολογήσεων,

στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων,

ζ) Διεύθυνση Μελετών,

η) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

θ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

ι) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,

ια) Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών,

ιβ) Διεύθυνση Πληροφορικής,

ιγ) Μονάδα διαχείρισης δεδομένων,

ιδ) Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων,

ιε) Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή,

ιστ) Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

ιζ) Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Εκκαθαριστικών Φορέων,

ιη) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Εταιρειών Βόρειας Ελλάδας,

ιθ) Αυτοτελές Τμήμα Καινοτομίας,

κ) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

B. Η περαιτέρω διάρθρωση των ανωτέρω διευθύνσεων σε τμήματα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με τον Οργανισμό μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση ή κατάργηση ή με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

Γ. Στις αρμοδιότητες κάθε διεύθυνσης ή μονάδας με εποπτικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνεται αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας και σύνταξης αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια διεύθυνση ή μονάδα εισηγείται την αρχειοθέτηση της υπόθεσης προς την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

Δ. Σε κάθε περίπτωση κίνησης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, η εκάστοτε διεύθυνση ή μονάδα της παρ. Γ υποβάλλει στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων σχετική εισήγηση για την έναρξη διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.

Ε. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από τις Διευθύνσεις ή Μονάδες της παρ. Γ.

ΣΤ. Με τον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:18 | Νικόλαος Τσουτσάνης – Δικηγορική Εταιρεία Νικόλαος Τσουτσάνης και Συνεργάτες

  Αναφέρομαι στο σχόλιο μου επί του άρθρου 2.

 • Προτείνεται η διάρθρωση/οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να περιλαμβάνεται στον Οργανισμό της και να μην ορίζεται σε διάταξη νόμου.
  Άλλωστε αυτή η διάρθρωση σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου μπορεί να μεταβάλλεται με τον Οργανισμό της.
  Για νομοτεχνικούς σκοπούς προτείνεται να μην συμπεριληφθεί στο νόμο η διάρθρωση της Επιτροπής, η οποία μετέπειτα μπορεί να αλλάξει με τον Οργανισμό.

  Προτείνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να οριστεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και να ακολουθήσει την πρόβλεψη που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να καθορίζει η ίδια τον Οργανισμό της. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019,»η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους».

  Τέλος, προτείνουμε να οργανωθεί ειδικά και να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να αναπτυχθεί σε υγιείς βάσεις και να εδραιωθεί στην Ελλάδα ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης, ακολουθώντας τις εξελίξεις που σηματοδοτούνται διαρκώς στον ευρωπαϊκό χώρο.

 • Έχουμε τις εξής παρατηρήσεις επί του Άρθρου 5:

  (i) Η παραπομπή στην παρ. VI του άρθρου 33 ν. 2324/1995 είναι λανθασμένη, καθώς αφορά την σύσταση περιφερειακών γραφείων της ΕΚ. Η σωστή παραπομπή αφορά το άρθρο 1 του ΠΔ 65/2009, το οποίο όμως θα καταργηθεί από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Συνεπώς, προτείνεται η εξής διατύπωση: «Το άρθρο 33 του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής:» και να διαγραφεί η αρίθμηση «VI» στην αρχή της πρότασης.

  (ii) Η παρ. Δ και Ε του άρθρου 5 χρήζει αναδιατύπωσης. Από τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 6 συνάγουμε ότι οι εκάστοτε διευθύνσεις και μονάδες είναι αρμόδιες να ελέγχουν την τήρηση της νομοθεσίας και είτε να εισηγούνται προς την Εκτελεστική Επιτροπή την αρχειοθέτηση των υποθέσεων για τις οποίες δεν διαπιστώνονται παραβάσεις είτε να υποβάλλουν εισήγηση στην Διεύθυνση Αξιολογήσεων για την έναρξης της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων. Με την σειρά της η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εξετάζει τις εισηγήσεις των εκάστοτε διευθύνσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να αναδιατυπωθεί η παράγραφος Δ, η οποία εκ παραδρομής αναφέρει ταυτολογικά ότι «Σε κάθε περίπτωση κίνησης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων…υποβάλλει σχετική εισήγηση για την έναρξη της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων». Προτείνεται η εξής αναδιατύπωση: «Δ. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της νομοθεσίας σύμφωνα με την παράγραφο Γ ανωτέρω, η εκάστοτε διεύθυνση ή μονάδα της υποβάλλει στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων σχετική εισήγηση για την έναρξη διαδικασίας επιβολής κυρώσεων».

  (iii) Ομοίως στην παράγραφο Ε αναφέρεται ότι «Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από τις Διευθύνσεις ή Μονάδες της παρ. Γ» ενώ όπως αναλύεται παραπάνω οι αναφερόμενες διευθύνσεις δεν είναι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων, αλλά για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας και σύμφωνα με τον έλεγχο αυτό για την υποβολή εισηγήσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Διεύθυνση Αξιολογήσεων αντιστοίχως.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 11:26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Αναφορικά με την επιχειρούμενη καινοτόμα προσέγγιση της βασικής οργανωτικής δομής των υπηρεσιών της Ε.Κ., μέσω θεσμοθέτησης νέων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τη συνεπακόλουθη δημιουργία πολλών νέων θέσεων ευθύνης, επισημαίνουμε ότι, εξαιτίας των προαναφερθέντων σοβαρότατων προβλημάτων υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Ε.Κ., οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, αφού δεν υφίσταται επαρκής αριθμός στελεχών ενώ τα υφιστάμενα στελέχη είναι αδύνατον να αναλάβουν πρόσθετες αρμοδιότητες χωρίς να τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ε.Κ. κατά την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μη ρεαλιστικής νέας οργανωτικής δομής της Ε.Κ. σε σχέση με την υφιστάμενη στελέχωσή της, αποτελεί το γεγονός ότι ενώ το Τμήμα Πληροφορικής της Ε.Κ. λειτουργεί με 3 μόνο στελέχη προβλέπεται νέα Διεύθυνση Πληροφορικής. Επισημαίνεται δε ότι η προσπάθεια επιπλέον στελέχωσης της Ε.Κ. με ειδικούς στην πληροφορική επιστήμονες δεν έχει ευοδωθεί μέχρι στιγμής, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων μισθολογικών κινήτρων.