• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Μπούνταλης -Χημικός Μηχανικός' | 24 Ιουνίου 2011, 18:01

    Στην παράγραφο 1 πρέπει να προστεθούν οι όροι: «διασπώμενο», «αποικοδομήσιμο», αποδομήσιμο» και «όξο-διασπώμενο». ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Όταν ένα υλικό ή/και προϊόν χαρακτηρίζεται ως «διασπώμενο», «αποικοδομήσιμο», «αποδομήσιμο» δεν διευκρινίζεται η διαδικασία που απαιτείται για την αλλαγή των αρχικών του ιδιοτήτων. ΔΕΝ ξεκαθαρίζεται δηλαδή αν πρόκειται για βιο-διασπώμενο προϊόν ή για λιπασματοποιήσιμο. Παράλληλα ΔΕΝ υπάρχει καμία πρότυπη μέθοδος δοκιμών (όπως ΣΩΣΤΑ αναφέρεται στο άρθρο 4) που να εξετάζει την «διάσπαση», «αποδόμηση», «αποικοδόμηση» [ακριβώς γιατί απαιτείται εξειδίκευση του όρου «διάσπαση», «αποικοδόμηση», «αποδόμηση» για να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδος δοκιμών] «Οξο-διασπώμενο» είναι ένα υλικό και/ή προϊόν του οποίου οι αρχικές ιδιότητες μεταβάλλονται λόγω οξείδωσης. Αυτό όμως δεν αποτελεί προϋπόθεση περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς οξο-διασπώμενο μπορεί να είναι ένα προϊόν είτε είναι βιο-διασπώμενο, είτε λιπασματοποιήσιμο, είτε ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ πλαστικό. Κατά συνέπεια οι όροι «διασπώμενο» και «όξο-διασπώμενο» πρέπει να απαγορευθούν επίσης καθώς πρόκειται για ΑΟΡΙΣΤΟΥΣ και ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ όρους και η χρήση τους έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 και το άρθρο 4 της παρούσης, αλλά και με την ΙΣΧΥΟΥΣΑ υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 2251/1994, ISO 14021, Ελληνικός Κώδικας Επικοινωνίας & Διαφήμισης) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: Απαγορεύεται η χρήση ισχυρισμών στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, που υποδηλώνουν για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης γενικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, όπως: «φιλικό προς το περιβάλλον», «πράσινο», «φιλικό προς τη φύση», «περιβαλλοντικά ασφαλές», «δεν μολύνει το περιβάλλον», «διασπώμενο», «αποικοδομήσιμο» «αποδομήσιμο» «οξο-διασπώμενο». Οι διατυπώσεις αυτές είναι αόριστες και, ως μη εξειδικευμένες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.