Άρθρο 2 Κανόνες χρήσης περιβαλλοντικών ισχυρισμών

 1. Απαγορεύεται η χρήση ισχυρισμών στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα,  που υποδηλώνουν για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης γενικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, όπως: «φιλικό προς το περιβάλλον», «πράσινο», «φιλικό προς τη φύση», «περιβαλλοντικά ασφαλές», «δεν μολύνει το περιβάλλον». Οι διατυπώσεις αυτές είναι αόριστες και, ως μη εξειδικευμένες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.
 2. Απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΟΚ 880/92, είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε Κράτος Μέλος της Κοινότητας ή σε χώρα Ε.Ζ.Ε.Σ. συμβεβλημένη στη συμφωνία περί Ε.Ο.Χ. Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Κοινότητας ή σε χώρα Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.
 3. Επιτρέπεται η χρήση σε προϊόντα  που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, περιβαλλοντικών ισχυρισμών, στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, μόνον εφόσον οι ισχυρισμοί αυτοί είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του  άρθρου 4 της παρούσας.
 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου, επιτρέπεται η χρήση, στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, των όρων «κατάλληλο για λιπασματοποίηση», «κατάλληλο για κομποστοποίηση» ή η χρήση  ισχυρισμών που περιέχουν τους παραπάνω όρους ή τους υπονοούν για μια πλαστική συσκευασία ή ένα πλαστικό αντικείμενο, μόνον εφόσον:
  • α) αυτά συμμορφώνονται αντίστοιχα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ-13432 «Συσκευασία – Απαιτήσεις για ανακτήσιμη συσκευασία μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης – Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας»  και ΕΛΟΤ ΕΝ 14995 «Πλαστικά υλικά – Εκτίμηση της χωνευσιμότητας – Σύστημα δοκιμών και προδιαγραφές» και
  • β) λαμβάνονται υπόψη και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.2 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:14021/2001 Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις – Αυτοδηλούμενοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική επισήμανση Τύπου ΙΙ).
 5. Σε περίπτωση χρήσης ισχυρισμών, στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, που υποδηλώνουν διάσπαση, βιοαποικοδόμηση ή/και κομποστοποίηση πλαστικού αντικειμένου ή συσκευασίας, η σύσταση: «μη ρυπαίνετε το περιβάλλον» ή «μην εγκαταλείπετε σκουπίδια/σακούλες …. στη φύση» ή  άλλη ανάλογου περιεχομένου πρέπει να αναγράφεται, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, στο ίδιο οπτικό πεδίο και με ισομεγέθεις χαρακτήρες με αυτούς του  αυτοδηλούμενου ισχυρισμού.
 • 24 Ιουνίου 2011, 22:26 | μέσος συνετός

  Η παράγραφος 2 επαναλαμβάνει επί λέξει το αρ. 62 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009. Ποιός ο λόγος;

 • 24 Ιουνίου 2011, 20:39 | μέσος συνετός

  η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που εισηγήθηκε την έκδοση αυτής της απόφασης αγνοεί ότι ο ΚΑΝ (ΕΟΚ)880/92 έχει καταργηθεί με το αρ. 19 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1980/2000 ο οποίος με τη σειρά του καταργήθηκε από τον ΚΑΝ (ΕΚ)66/2010 ο οποίος ισχύει σήμερα; Η εμπειρία τους δεν περιλαμβάνει και τη γνώση τουλάχιστον των βασικών κανόνων του κοινοτικού δικαίου επί του θέματος;

 • 24 Ιουνίου 2011, 18:01 | Ευάγγελος Μπούνταλης -Χημικός Μηχανικός

  Στην παράγραφο 1 πρέπει να προστεθούν οι όροι: «διασπώμενο», «αποικοδομήσιμο», αποδομήσιμο» και «όξο-διασπώμενο».

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:
  Όταν ένα υλικό ή/και προϊόν χαρακτηρίζεται ως «διασπώμενο», «αποικοδομήσιμο», «αποδομήσιμο» δεν διευκρινίζεται η διαδικασία που απαιτείται για την αλλαγή των αρχικών του ιδιοτήτων. ΔΕΝ ξεκαθαρίζεται δηλαδή αν πρόκειται για βιο-διασπώμενο προϊόν ή για λιπασματοποιήσιμο.
  Παράλληλα ΔΕΝ υπάρχει καμία πρότυπη μέθοδος δοκιμών (όπως ΣΩΣΤΑ αναφέρεται στο άρθρο 4) που να εξετάζει την «διάσπαση», «αποδόμηση», «αποικοδόμηση» [ακριβώς γιατί απαιτείται εξειδίκευση του όρου «διάσπαση», «αποικοδόμηση», «αποδόμηση» για να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδος δοκιμών]

  «Οξο-διασπώμενο» είναι ένα υλικό και/ή προϊόν του οποίου οι αρχικές ιδιότητες μεταβάλλονται λόγω οξείδωσης. Αυτό όμως δεν αποτελεί προϋπόθεση περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς οξο-διασπώμενο μπορεί να είναι ένα προϊόν είτε είναι βιο-διασπώμενο, είτε λιπασματοποιήσιμο, είτε ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ πλαστικό.

  Κατά συνέπεια οι όροι «διασπώμενο» και «όξο-διασπώμενο» πρέπει να απαγορευθούν επίσης καθώς πρόκειται για ΑΟΡΙΣΤΟΥΣ και ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ όρους και η χρήση τους έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 και το άρθρο 4 της παρούσης, αλλά και με την ΙΣΧΥΟΥΣΑ υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 2251/1994, ISO 14021, Ελληνικός Κώδικας Επικοινωνίας & Διαφήμισης)

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:
  Απαγορεύεται η χρήση ισχυρισμών στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, που υποδηλώνουν για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης γενικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, όπως: «φιλικό προς το περιβάλλον», «πράσινο», «φιλικό προς τη φύση», «περιβαλλοντικά ασφαλές», «δεν μολύνει το περιβάλλον», «διασπώμενο», «αποικοδομήσιμο» «αποδομήσιμο» «οξο-διασπώμενο». Οι διατυπώσεις αυτές είναι αόριστες και, ως μη εξειδικευμένες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

 • 12 Ιουνίου 2011, 15:46 | Μιχαήλ Αγγελόπουλος

  Για να καταλάβετε την τρέλλα αυτής της απόφασης δίνω παράδειγμα:

  Απαγορεύεται να γράψω «Οικολογικό» στο προϊόν μου χωρίς πιστοποίηση από δημόσιο φορέα.

  Απαγορεύεται να γράψω πράσινο ή φιλικό προς το περιβάλλον διότι σύμφωνα με την απόφαση είναι αόριστο και ασαφές.

  Όμως επιτρέπεται να γράψω:

  «Δεν ρυπαίνει το Περιβάλλον. Πιστοποιημένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Οικολογικής Συνείδησης». Και στη συσκευασία ασφαλώς θα έχω γραφικά με πολλά δένδρα και φύλλα για να δέσει το πράγμα.

  Επίσης, το άρθρο 5 καθώς συνδέει υποχρεωτικά την αναγραφή της σύστασης «μη ρυπαίνετε το περιβάλλον» σε οποιοδήποτε προϊόν είναι διασπώμενο λειτουργεί τελικά παραπλανητικά δίοτι αν γράψω στο προϊόν μου τη σύσταση «μη ρυπαίνετε το περιβάλλον» ο καταναλωτής θα θεωρεί αυτόματα ότι είναι και διασπώμενο πράγμα όμως που μπορεί και να μην ισχύει.

  (Χρειάζεται να διαβάσω και τα άλλα άρθρα; …)