• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΚΕ ΚΡΗΤΗΣ' | 18 Φεβρουαρίου 2013, 20:52

    Ως προς το άρθρο 20§2 του Σ/Ν: Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: "Επίσης, απαλείφεται η υποχρέωση αναγραφής διοικητικών κυρώσεων στα τυποποιημένα δελτία κατά την διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, επειδή οι διοικητικές κυρώσεις προτείνονται και επιβάλλονται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας μετά την προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων και ζητηθέντων στοιχείων (ή μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας παροχής αυτών) από την πλευρά του ελεγχόμενου". Παραβλέπεται, συνεπώς, το γεγονός πως νομοθετικά, τουλάχιστον, υφίσταται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα: α) σύμφωνα με το άρθρο 24£§4 Ν. 3996/2011, σύμφωνα με το οποίο: "4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περίπτωση Α΄ ή/και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο...". Για την ενεργοποίηση κατ' ουσίαν του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ΥΑ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί. β)σύμφωνα με το άρθρο 92§1 εδ. β' Ν. 4052/2012: "Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσμια αρμοδιότητα αυτού, επιβάλλεται χρηματική κύρωση πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί." Συνεπώς: α) ή θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 24§4 Ν. 3996/2011 και να τροποποιηθεί το άρθρο 92§1 εδ. β' Ν. 4052/2012 β) ή να αναδιατυπωθεί το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης, γ) ή να διευκρινιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, το πως μπορεί ένας Επιθεωρητής Εργασίας να επιβάλλει κατά δέσμια αρμοδιότητα και άμα τη διαπιστώσει της, διοικητική κύρωση, δηλ. να εκδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, χωρίς να καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου η παράβαση. δ) ή να παραμείνει το άρθρο 16§1 Ν. 3996/2011 ως έχει.