Άρθρο 20: Θωράκιση Επιθεωρητών ΣΕΠΕ

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«Επιθεωρητές Εργασίας των οποίων η κινητή περιουσία ζημιώνεται ή καταστρέφεται ολοσχερώς ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτής δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή υπέστη φθορές ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επιπλέον της ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλίσματος αποκλείεται».
2. Η παράγραφος 1, του άρθρου 16 του νόμου 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους να συμπληρώσουν ειδικά για το σκοπό αυτό Δελτία Ελέγχου, που έχουν τη μορφή τυποποιημένων εντύπων ή αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, καθώς και υποδείξεις προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3996/2011 καταργείται .
4. Στο άρθρο 14 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
« 5. Από το ποσοστό 20% της προηγούμενης παραγράφου που εισπράττεται ως έσοδο του προϋπολογισμού του ΣΕΠΕ χορηγούνται πλέον των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, έξοδα κίνησης στο προσωπικό των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου για τη διενέργεια και συμμετοχή στους ελέγχους και την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του .Το μηνιαίο ποσό κάθε φορά καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η διατιθεμένη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που εισπράττεται ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζεται η συγκρότηση των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων στους χώρους εργασίας καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο, η συνδρομή στο έργο του Σ.ΕΠ.Ε., η διάθεση των υπαλλήλων για κάθε άλλη υποστηρικτική προς το Σ.ΕΠ.Ε. εργασία που αποσκοπεί στην υλοποίηση του έργου του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 • 19 Φεβρουαρίου 2013, 14:56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ

  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Αναφέρεται στο προσχέδιο: «Η διατιθεμένη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που εισπράττεται ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου αυτού.» Η χορήγηση εξόδων κίνησης δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την είσπραξη προστίμων. Αν δηλαδή δεν μπορούν να εισπραχθούν αρκετά πρόστιμα λόγω οικονομικής δυσπραγίας των επιχειρήσεων δεν θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης; Και πως θα γίνονται έλεγχοι και αυτοψίες ατυχημάτων, με δαπάνη των ίδιων των Επιθεωρητών; Τα έξοδα κίνησης δεν αποτελούν επίδομα παραγωγικότητας, αλλά καλύπτουν πραγματικές δαπάνες χρήσης των ΙΧ των Επιθεωρητών που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους σαν υπηρεσιακά.

 • 18 Φεβρουαρίου 2013, 20:52 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΚΕ ΚΡΗΤΗΣ

  Ως προς το άρθρο 20§2 του Σ/Ν: Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: «Επίσης, απαλείφεται η υποχρέωση αναγραφής διοικητικών κυρώσεων στα τυποποιημένα δελτία κατά την διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, επειδή οι διοικητικές κυρώσεις προτείνονται και επιβάλλονται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας μετά την προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων και ζητηθέντων στοιχείων (ή μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας παροχής αυτών) από την πλευρά του ελεγχόμενου».
  Παραβλέπεται, συνεπώς, το γεγονός πως νομοθετικά, τουλάχιστον, υφίσταται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα:
  α) σύμφωνα με το άρθρο 24£§4 Ν. 3996/2011, σύμφωνα με το οποίο: «4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περίπτωση Α΄ ή/και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο…». Για την ενεργοποίηση κατ’ ουσίαν του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ΥΑ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί.

  β)σύμφωνα με το άρθρο 92§1 εδ. β’ Ν. 4052/2012: «Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσμια αρμοδιότητα αυτού, επιβάλλεται χρηματική κύρωση πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί.»

  Συνεπώς: α) ή θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 24§4 Ν. 3996/2011 και να τροποποιηθεί το άρθρο 92§1 εδ. β’ Ν. 4052/2012
  β) ή να αναδιατυπωθεί το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης,
  γ) ή να διευκρινιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, το πως μπορεί ένας Επιθεωρητής Εργασίας να επιβάλλει κατά δέσμια αρμοδιότητα και άμα τη διαπιστώσει της, διοικητική κύρωση, δηλ. να εκδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, χωρίς να καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου η παράβαση.
  δ) ή να παραμείνει το άρθρο 16§1 Ν. 3996/2011 ως έχει.