• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Προκάκης, Παύλος Πάντσιος, Ακόλουθοι Τύπου' | 3 Μαρτίου 2015, 13:05

    Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου διαλαμβάνεται ότι σκοπός της ρυθμίσεως του άρθρου 28 είναι η αντιμετώπιση των ανορθολογισμών, τους οποίους συνεπάγεται η δομή των δύο ξεχωριστών Γενικών Γραμματειών. Ένας τέτοιος ανορθολογισμός ήταν ότι, παρά την πρόβλεψη από τον ενιαίο Οργανισμό (άρθρο 7 παρ. 2, περ. δ', στοιχείο εε' του Π.Δ. 102/2014)σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικος συγκροτούνται δύο ξεχωριστά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ένα για κάθε Γενική Γραμματεία), συγκροτήθηκε παρανόμως ένα κοινό και για τις δύο Γραμματείες Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η παράνομη αυτή συγκρότηση πρέπει οπωσδήποτε να θεραπευθεί με διάταξη για την συγκρότηση νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της νέας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στο εν λόγω άρθρο.