Άρθρο 28 – Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφορά των Υπηρεσιών της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και η θέση Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό α’ καταργούνται. Το σύνολο των υπηρεσιών της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς, μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

2. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

  • 3 Μαρτίου 2015, 13:05 | Κωνσταντίνος Προκάκης, Παύλος Πάντσιος, Ακόλουθοι Τύπου

    Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου διαλαμβάνεται ότι σκοπός της ρυθμίσεως του άρθρου 28 είναι η αντιμετώπιση των ανορθολογισμών, τους οποίους συνεπάγεται η δομή των δύο ξεχωριστών Γενικών Γραμματειών. Ένας τέτοιος ανορθολογισμός ήταν ότι, παρά την πρόβλεψη από τον ενιαίο Οργανισμό (άρθρο 7 παρ. 2, περ. δ’, στοιχείο εε’ του Π.Δ. 102/2014)σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικος συγκροτούνται δύο ξεχωριστά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ένα για κάθε Γενική Γραμματεία), συγκροτήθηκε παρανόμως ένα κοινό και για τις δύο Γραμματείες Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η παράνομη αυτή συγκρότηση πρέπει οπωσδήποτε να θεραπευθεί με διάταξη για την συγκρότηση νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της νέας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στο εν λόγω άρθρο.