• Άρθρο 30. Κυβερνητική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Παραγρ. 4 : “Η Κυβερνητική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τη γνωμοδότηση στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, β) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, γ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία”. Τελικά σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη της ΚΑΛΟ δεν μπορεί να αποτελεί ένα κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό μπορεί μόνο να περιορίζεται στη δημιουργία ενός πλαισίου, νομοθετικού, χρηματοδοτικού, ρυθμιστικού και κανονιστικού που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της συλλογικής δημιουργικότητας και καινοτομίας, “από τα κάτω”, από τους πολίτες και την κοινωνία, όχι από το κράτος, όχι από την αγορά.