Άρθρο 30. Κυβερνητική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

1. Για την εκπόνηση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. α) Συνιστάται Κυβερνητική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία αποτελείται από:

αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξη και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του.

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τον αναπληρωτή του.

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του.

ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.
ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με τον αναπληρωτή του.

θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον αναπληρωτή του.

β) Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Στη Κυβερνητική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων.
4. Η Κυβερνητική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τη γνωμοδότηση στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, β) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, γ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

 • 25 Ιουλίου 2016, 14:14 | Αθανασία Ντόβα

  Α) H σύσταση της Επιτροπής θα πρέπει να ξεκινάει από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά να συνεχίζει με τους εκπροσώπους.
  Β) Έτσι όπως περιγράφονται οι δύο Επιτροπές η Εθνική και η Κυβερνητική στα άρθρα 29 και 30 αντίστοιχα φαίνεται ότι ένα Υπουργείο μπορεί να ορίζει διαφορετικούς εκπροσώπους στις δύο Επιτροπές. Αυτό θέλει ο νομοθέτης; Μήπως θα έπρεπε να ορίζεται το ίδιο πρόσωπο με τη δυνατότητα αναπλήρωσής του; Αλλιώς, μέσω ποιας διαδικασίας θα υπάρχει συνέργεια μεταξύ των Επιτροπών, οπότε και αποτελεσματικότητα; Μήπως μέσω κοινής σύγκλισης;
  Γ) Στη παράγραφο 2 και κάτω από το α, μήπως πρέπει να ακολουθούν τα αα, αβ, αγ, αδ, κλπ;

 • Άρθρο 30. Κυβερνητική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,Παρ.3

  Να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά και η συμβουλευτική παρουσία των κοινωνικών εταίρων του χώρου όπως ομοσπονδίες συνομοσπονδίες και περιφερειακές ενώσεις κοινωνικών φορέων.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • Άρθρο 30. Κυβερνητική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  Παραγρ. 4 : “Η Κυβερνητική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Τη γνωμοδότηση στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
  β) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
  γ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία”.

  Τελικά σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη της ΚΑΛΟ δεν μπορεί να αποτελεί ένα κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό μπορεί μόνο να περιορίζεται στη δημιουργία ενός πλαισίου, νομοθετικού, χρηματοδοτικού, ρυθμιστικού και κανονιστικού που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της συλλογικής δημιουργικότητας και καινοτομίας, “από τα κάτω”, από τους πολίτες και την κοινωνία, όχι από το κράτος, όχι από την αγορά.

 • Εδω θα πρέπει να προστεθεί και η συμμετοχή από ένα μέλος της υπό σύστασης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Π.Ο.ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π)