• Άρθρο 31. Λοιπές ρυθμίσεις και εξουσιοδοτικές διατάξεις Παραγρ. 3 : ...”ο καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ,”... Πρόταση 20η : Να δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΑΛΟ στο οποίο θα περιλαμβάνονται συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999), στο οποίο θα εγγράφονται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Το μητρώο θα τηρείται ξεχωριστά στο ΓΕΜΗ, μέχρι να δημιουργηθεί το Επιμελητήριο ΚΑΛΟ από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, το οποίο θα αναλάβει την επιμέλεια της τήρησής του στη συνέχεια.