ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Λοιπές Ρυθμίσεις, μεταβατικές Διατάξεις – Άρθρο 31. Λοιπές ρυθμίσεις και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων του παρόντος νόμου, για τα θέματα τήρησης της δημοσιότητάς τους, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’297), όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και του ν. 3853/2010 (Α’90), όπως ισχύει, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτό.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων του παρόντος νόμου απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους σε οικείο προς τη δραστηριότητά τους επιμελητήριο.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή -επί συναρμοδιότητας- με υπουργικές αποφάσεις των συναρμοδίων υπουργών, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος νόμου, όπως τα απαιτούμενα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., προτυποποιημένα καταστατικά Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από́ υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και η διαχείριση αυτών, ο καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπάσματων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπάσματων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από́ το Γ.Ε.ΜΗ, η ένταξη στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης των συναλλαγών των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και όμοια θέματα λειτουργίας και συνεργασίας με το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του ΥΠΕΚΑΑ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου.

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημαΓια αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:40 | Α. Χαμόδρακα

  Με την παρ. 8 του άρθρου εντάσσετε την ίδρυση των ΚΟΙΝΣΕΠ & των Συνεταιρισμών Εργαζομένων στις Υπηρεσίας Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών που σήμερα λειτουργούν για ανώνυμες, επε κλπ. Ομως στο άρθρο 5 αναφέρετε ότι το καταστατικό πρέπει να έχει εγκριθεί από το Τμήμα Μητρώου για να συσταθεί η ΚΟΙΝΣΕΠ (και αντίστοιχα για τους συνεταιρισμούς στο 15). Αρα δεν μπορεί να υπάρχει Μια Στάση, και η διάταξη που προσθέτετε στο ν. 3853 δε λύνει το πρόβλημα.

  Επίσης λέτε στην πρώτη πρόταση του καινούργιου άρθρου που προσθέτετε στον ν. 3853 «το πρόσωπο που είναι καταστατικά ορισμένο ….. προβαίνει, ενώπιον της Υπηρεσία Γ.ΕΜ.Η.». Πώς μπορεί να είναι καταστατικά ορισμένο ένα πρόσωπο αφού το καταστατικό δεν έχει εγκριθεί ούτε έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ άρα η εταιρεία δεν έχει ακόμα νομική προσωπικότητα;

 • Άρθρο 31. Λοιπές ρυθμίσεις και εξουσιοδοτικές διατάξεις
  Παραγρ. 3 : …”ο καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ,”…

  Πρόταση 20η :
  Να δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΑΛΟ στο οποίο θα περιλαμβάνονται συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999), στο οποίο θα εγγράφονται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις.
  Το μητρώο θα τηρείται ξεχωριστά στο ΓΕΜΗ, μέχρι να δημιουργηθεί το Επιμελητήριο ΚΑΛΟ από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, το οποίο θα αναλάβει την επιμέλεια της τήρησής του στη συνέχεια.