• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚοινΣΕπ (Δ.Α.ΣΥ.ΚΟ)' | 24 Ιουλίου 2016, 20:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΣΧΟΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 8.2: Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως η φράση: «του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.». Αν εννοείται μόνο των μελών, τότε η ποσοτικοποίηση απασχόλησης εργαζομένων, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά, τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα των Κοιν.Σ.Επ., όσο και στην ανάσχεση της ανεργίας, με δεδομένο ότι τίθεται οροφή στην πρόσληψη ατόμων και στην έκταση της επιχειρηματικότητάς τους, μη λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δραστηριότητας, τις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Πρακτικό - υποθετικό παράδειγμα: Μια Κοιν.Σ.Επ. με δραστηριότητες εποχικού χαρακτήρα δραστηριότητας, 5 εταίρων – μελών, από τους οποίους είναι δυνατή (π.χ. λόγω ειδικότητας) η απασχόληση των τριών (3), μπορεί να απασχολήσει ένα (1) άτομο μη μέλος (3 Χ 40% = 1,2). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πως η εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. θα καλύψει τις ανάγκες της σε εργατικό δυναμικό, που πιθανά θα είναι μεγαλύτερες του ενός εργαζόμενου – μη μέλους? ΠΡΟΤΑΣΗ: Η διατύπωση της παραγράφου προτείνεται να έχει ως εξής: 2. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. μελών και μη μελών.