• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚοιΣΠΕ' | 25 Ιουλίου 2016, 08:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    2. Φορολογικά ζητήματα. Η παροχή απαλλαγών και διευκολύνσεων στις Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα και αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, θα επιδράσει καταλυτικά στην ενίσχυση των σκοπών τους και όλως ιδιαιτέρως στην διευκόλυνση των εργασιακών παρεμβάσεων που υλοποιούν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο ένταξης στην εργασία ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: α) Η απαλλαγή των Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 από κάθε φόρο άμεσο, έμμεσο ή υπέρ τρίτων εκτός του Φ.Π.Α. (επομένως να μην αποτελούν οι εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. υποκείμενο φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων), σε αναγνώριση του σημαντικού σκοπού που επιτελούν στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής και επαγγαλματικής αποκατάστασης. Προτείνεται στο άρθρο 24 Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, η προσθήκη υποπερίπτωσης 3 η οποία θα αναφέρει: «Οι Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 απαλλάσονται από κάθε φόρο άμεσο, έμμεσο ή υπέρ τρίτων εκτός του Φ.Π.Α.». β) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θεωρηθούν ότι προκαλούν σημαντική απώλεια εσόδων, και δεν αναγνωριστεί η προστιθέμενη κοινωνική αξία των εργασιακών παρεμβάσεων των ατόμων από τις ευάλωτες ομάδες, προτείνεται η πρόβλεψη για τη μη παρακράτηση του φόρου 8% και η καταβολή του φόρου που αντιστοιχεί μετά την εκκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ρευστότητα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Προτείνεται στο άρθρο 24 Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, η προσθήκη υποπερίπτωσης 3 η οποία θα αναφέρει: «Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών από Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα και αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 δεν παρακρατούν φόρο εισοδήματος κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτώ. γ) Να γίνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού των Κοιν.Σ.Επ. κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την κοινωνική ωφέλεια που υπηρετούν και παράγουν.