Άρθρο 24. Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων

1. Ως πόροι των Κοιν.Σ.Επ. και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων νοούνται το κεφάλαιο της επιχείρησης, κάθε έσοδο από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και από την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Πέραν αυτών, πόροι δύνανται να είναι δωρεές τρίτων, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
2. Εργαζόμενοι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

 • 27 Ιουλίου 2016, 01:22 | Ντούλια Θεοδωρα

  Να προβλεφθούν και έσοδα απο Εναλλακτικές πιστώσεις, μικροπιστώσεις και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία( π.χ Crowd funding, Microfinance, κ.ά)

  Ντούλια Θεοδώρα

 • 25 Ιουλίου 2016, 15:07 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, όπου πολύ σωστά αναφέρεται ότι μεταξύ των πόρων μιας ΚοινΣΕΠ συγκαταλέγονται επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα κλπ. , θα πρέπει, μετά την τελεία, να συμπληρωθεί πρόσθετη διευκρινιστική διατύπωση, δηλαδή, ενδεικτικά η κάτωθι: «Στις επιχορηγήσεις από τους προαναφερόμενους φορείς καθώς και τα έσοδα από άλλα προγράμματα συγκαταλέγονται και οι επιχορηγήσεις και γενικότερα χρηματοδοτήσεις από προγράμματα για τα οποία επιλέξιμοι (προς χρηματοδότηση) φορείς είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
  Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική για τον ίδιο λόγο που αναφέρουμε αναλυτικά σε σχετικό σχόλιό μας επί του άρθρου 4 του νομοσχεδίου, δηλαδή οι περισσότερες προκηρύξεις προγραμμάτων (σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο)στις οποίες μια ΚοινΣΕΠ έχει ενδιαφέρον, λόγω αντικειμένου και επιχειρησιακής ικανότητας, να συμμετάσχει, απαιτούν οι επιλέξιμοι φορείς να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τονίζεται μάλιστα, χαρακτηριστικά, ότι η σχετική νομοθεσία που διέπει αυτές τις προκηρύξεις σε τόσο σε ενωσιακό (Ευρωπαϊκή Ένωση) όσο και διεθνές επίπεδο (λ.χ. προγράμματα από διευθύνσεις ΟΗΕ)δεν απαιτούν ο εκάστοτε επιλέξιμος φορέας να μην ασκεί εμπορική δραστηριότητα απλώς να είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στην παρούσα κατάστασή τους οι ΚοινΣΕΠ, με την υποχρεωτική αναγραφή της λέξης «κερδοσκοπικός χαρακτήρας» στο καταστατικό τους (λόγω του γεγονότος ότι στην προ εγκεκριμένη φόρμα καταστατικού- που το αρμόδιο Υπουργείο υποχρεώνει τις ΚοινΣΕΠ να χρησιμοποιούν- αναφέρεται ότι οι τελευταίες διαθέτουν την εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ τόσο ο υφιστάμενος νόμος όσο και το παρόν νομοσχέδιο αναφέρουν μόνο την εμπορική ιδιότητα) ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ως συνηθισμένες εμπορικές, κερδοσκοπικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τέτοιες προκηρύξεις – στις οποίες, όμως κάλλιστα μπορεί να συμμετάσχει είτε μια κοινωφελής επιχείρηση του Δημοσίου (δήμων ή κοινοτήτων που επίσης έχουν εμπορική ιδιότητα) είτε ένα οποιοδήποτε σωματείο ή και αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (που ασκούν ταυτόχρονα οικονομική δραστηριότητα για την υπηρέτηση των σκοπών τους). Γιατί, απλά, στα ως άνω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δεν αμφισβητείται ο μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής χαρακτήρας τους. Στις ΚοινΣΕΠ, όμως, στην παρούσα μορφή τους, δεν αναγνωρίζεται καθόλου ο κοινωφελής χαρακτήρας (από την άποψη της δυνατότητας συμμετοχής σε προγράμματα που αποβλέπουν στην παροχή κοινωφελών υπηρεσιών/ ή εκπόνησης ενός έργου με κοινωφελή χαρακτήρα κλπ.). Το μόνο το οποίο βαρύνει (για τις αρμόδιες διαχειριστικές Αρχές), και οδηγεί τελικά στον αποκλεισμό της (μιας ΚοινΣΕΠ) από τέτοιες συναφείς προκηρύξεις προγραμμάτων είναι η αναφορά στη λέξη «με κερδοσκοπικό χαρακτήρα», η οποία «οφείλεται» – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου – να παρατίθεται στο καταστατικό της, ενώ αυτό δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα ούτε του υφιστάμενου νόμου αλλά ούτε και του παρόντος νομοσχεδίου που θέλει την ΚοινΣΕΠ να υπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς και ΤΗΣ προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, προκειμένου να την διευκολύνει στην υπηρέτηση των εν λόγω κοινωφελών σκοπών. Τα παραπάνω, όμως πρέπει να αποσαφηνιστούν νομοθετικά, ως εκ τούτου ένας τρόπος γι’αυτό είναι να συμπληρωθεί η επιπρόσθετη διατύπωση, την οποία ως άνω προτείνουμε, στο παρόν άρθρο 24 του νομοσχεδίου, ώστε να μην εγείρονται αντιρρήσεις από διάφορες Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων σχετικά με την επιλεξιμότητα μιας Κοιν.ΣΕΠ σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο όλους εκείνους τους στόχους και τις επιδιώξεις που καλείται μια ΚοινΣΕΠ να εκπληρώσει βάσει της νομοθεσίας που την διέπει, τόσο της
  υφιστάμενης όσο, και πολύ περισσότερο της καινούριας που θεσμοθετείται με το παρόν νομοσχέδιο. Και για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ακρίβεια των όσων παραθέτουμε, αναφερόμαστε (ενδεικτικά) τόσο σε προγράμματα τομεακά που διαχειρίζονται Οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας (λ.χ. επισιτιστικά προγράμματα πρόνοιας και ένταξης) όσο και σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (λ.χ. Interreg)στα οποία μια ΚοινΣΕΠ δεν μπορεί να συμμετάσχει, καθώς θεωρείται μια αμιγώς εμπορική, κερδοσκοπική εταιρία, ενώ το αντικείμενο του προγράμματος έχει άμεση σχέση με τους στόχους που υπηρετεί μια ΚοινΣΕΠ (από την νομοθεσία και το καταστατικό της). Τέλος εφιστούμε την προσοχή και στη συναφή με την παρούσα, αντίστοιχη πρότασή μας για την ύπαρξη συμπληρωματικής διατύπωσης στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου που αφορά τον ορισμό της ΚοινΣΕΠ.

 • Θεσμοθέτηση πόρου 5 τοις χιλίοις που θα προέρχεται από την φορολογία των φυσικών προσώπων και θα κατευθύνεται σε συγκεκριμένο φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποδέκτη , σύμφωνα με την βούληση του φορολογούμενου καθώς και για συγκεκριμένο σκοπό.

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:37 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

  Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, παρ.1
  Δεν υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος και θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο ώστε να οδηγούνται χορηγήσεις και επιχορηγήσεις προς Κοιν.Σ.Επ ειδικότερα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού αλλά και δωρεές παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων κλπ πράξεις. Έως σήμερα οι ΟΤΑ δήλωναν άγνοια νομικού και θεσμικού πλαισίου και οι νομικοί τους σύμβουλοι ήταν επιφυλακτικοί στις Κοιν.Σ.Επ. Ωστόσο εάν ρυθμιστεί αυτό με το παρόν άρθρο θα πρέπει να δοθεί σαφής κατεύθυνση με έκδοση οδηγίας και όχι μόνο με παραινέσεις διότι και πάλι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ όπως έγινε και έως σήμερα για διάφορους λόγους τοπικών συμφερόντων και πολιτικών ανταγωνισμών.

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί η φοροαπαλλαγή για το ποσό που δινεται σε ΚοινΣΕπ ως κεφάλαιο στήριξης από ιδιώτες η άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα ως μέσα στήριξης και εύρεσης πόρων

 • 2. Φορολογικά ζητήματα.
  Η παροχή απαλλαγών και διευκολύνσεων στις Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα και αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, θα επιδράσει καταλυτικά στην ενίσχυση των σκοπών τους και όλως ιδιαιτέρως στην διευκόλυνση των εργασιακών παρεμβάσεων που υλοποιούν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο ένταξης στην εργασία ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
  α) Η απαλλαγή των Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 από κάθε φόρο άμεσο, έμμεσο ή υπέρ τρίτων εκτός του Φ.Π.Α. (επομένως να μην αποτελούν οι εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. υποκείμενο φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων), σε αναγνώριση του σημαντικού σκοπού που επιτελούν στο επίπεδο της ψυχοκοινωνικής και επαγγαλματικής αποκατάστασης. Προτείνεται στο άρθρο 24 Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, η προσθήκη υποπερίπτωσης 3 η οποία θα αναφέρει: «Οι Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 απαλλάσονται από κάθε φόρο άμεσο, έμμεσο ή υπέρ τρίτων εκτός του Φ.Π.Α.».
  β) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θεωρηθούν ότι προκαλούν σημαντική απώλεια εσόδων, και δεν αναγνωριστεί η προστιθέμενη κοινωνική αξία των εργασιακών παρεμβάσεων των ατόμων από τις ευάλωτες ομάδες, προτείνεται η πρόβλεψη για τη μη παρακράτηση του φόρου 8% και η καταβολή του φόρου που αντιστοιχεί μετά την εκκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ρευστότητα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Προτείνεται στο άρθρο 24 Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, η προσθήκη υποπερίπτωσης 3 η οποία θα αναφέρει: «Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών από Κοιν.Σ.Επ. των κατηγοριών αα και αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 δεν παρακρατούν φόρο εισοδήματος κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτώ.
  γ) Να γίνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού των Κοιν.Σ.Επ. κατηγοριών αα & αγ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την κοινωνική ωφέλεια που υπηρετούν και παράγουν.

 • 24 Ιουλίου 2016, 06:19 | ERGO CULTURE HUMAN TRACES ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

  To νέο θεσμικό πλαίσιο εκτιμούμε δεν απαντάει σε πάγια αιτήματα που έχουν οι ΚοινΣΕπ. Συγκεκριμένα:
  1. Πάγιο αίτημα μας ήταν και είναι η μείωση της γραφειοκρατίας.Ο νέος νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγραφούν και στο ΓΕΜΗ (άρθρο 5 και 6) και να δημοσιεύουν σε αυτό όλες τις σχετικές πράξεις παράλληλα με όλες τις υποχρεώσεις που έχουν στο Μητρώο. Με τον τρόπο αυτό επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η λειτουργία τους με γραφειοκρατία και κόστος.
  2. Η υποχρέωση εξαρτημένης εργασίας για τους απασχολούμενους/συνεργάτες καθώς και η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος. Δε προσδιορίζεται σαφώς το καθεστώς εθελοντικής εργασίας των μελών της Δ.Ε. Υπάρχουν μέλη/εργαζόμενοι των ΚοινΣΕπ που λόγω της φορολογικής βαναυσότητας και περιορισμών, δεν επιθυμούν τη συγκεκριμένη μορφή εργασίας, δημιουργώντας έτσι προβλήματα συνεργασίας και λειτουργίας (άρθρο 7). Η συγκεκριμένη επιλογή δημιουργεί επιπρόσθετα έξοδα στις ΚοινΣΕπ. Για παράδειγμα οι λογιστές χρεώνουν επιπλέον για τη συγκεκριμένη υπηρεσία
  3. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι οι ΚοινΣΕπ λόγω της σύνθετης φύσης τους- αργούν να αναπτυχθούν σε σχέση με τις κοινές επιχειρήσεις και πολλές φορές βρίσκουν εμπόδια θεσμικά,πολιτικά,επενδυτικά,τραπεζικά, τα οποία δεν φαίνεται να επιλύονται άμεσα από το παρόν θεσμικό πλαίσιο.Για τουςλόγους αυτούς το άρθο 3 παρ. γ2 εκτιμούμε ότι είναι γενικόλογη, καθώς είναι δύσκολο να οριστεί σχετικό ύψος βιωσιμότητας.
  4.Για τον περιορισμό στον αριθμό μη μελών στην ΚοινΣΕπ, του άρθρου 8 παρ. 2. εκτιμούμε ότι δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία των ΚοινΣΕπ και όχι να δημιουργεί διαρκώς εμπόδια
  5. Άρθρο 26 παρ. 8. Αόριστη είναι η πρόβλεψη που αφορά στο ‘Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου’Γιατί δεν περιγράφεται στον παρόντα νόμο;
  6. Ασαφές παραμένει το καθεστώς προγραμματικών συμβάσεων.
  7. Άρθρο 6, παρ. 4. Προκύπτουν ερωτήματα για το ύψος στις συνεταιριστικές μερίδες.
  8. Άρθρο 6 παρ. 6 περί ευθύνης του νομίμου εκπροσώπου με δικαίωμα αναγωγής. Με το θέμα αυτό εκτιμούμε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος επιφορτίζεται ανισοβαρώς σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη. Σε περίπτωση προβλήματος είτε οικονομικού είτε νομικού, η επίλυση μέσω της δικαστικής οδού είναι χρονοβόρα. Ένα απλό παράδειγμα: Μέλη που δεν καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί για τις ζημίες της ΚΟΙΝΣΕΠ. Τις επωμίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, που συνήθως είναι ο Πρόεδρος;
  9. Στο τέλος θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα:
  α.Σε ποιά ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως partner οι ΚΟΙΝΣΕΠ εκτός από το ERASMUS+ και το HORIZON; Γιατί όχι στο Ιnterreg,όταν μπορούν να συμμετέχουν ΚΟΙΝΣΕΠ γειτονικών χωρών;
  β. Πως μπορούν να συμμετέχουν οι ΚΟΙΜΣΕΠ σε προγράμματα, όταν απαιτείται ιδία συμμετοχή;
  γ. Θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των επιχορηγήσεων των ΚΟΙΟΝΣΕΠ μέσω των Περιφερειών;

  Θα παρακαλούσαμε θερμά να στηρίξετε έμπρακτα τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που αγωνιζόμαστε εδώ και τρία χρόνια μέσα σ’ ένα ασαφές θεσμικό πλαίσιο, με μοναδική υποστήριξη την προσωπική εργασία και την επένδυση των μελών τους.

 • Άρθρο 24. Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, παρ.1

  Δεν υπάρχει ερμηνευτική εγκύκλιος και θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο ώστε να οδηγούνται χορηγήσεις και επιχορηγήσεις προς Κοιν.Σ.Επ ειδικότερα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού αλλά και δωρεές παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων κλπ πράξεις.

  Έως σήμερα οι ΟΤΑ δήλωναν άγνοια νομικού και θεσμικού πλαισίου και οι νομικοί τους σύμβουλοι ήταν επιφυλακτικοί στις Κοιν.Σ.Επ. Ωστόσο εάν ρυθμιστεί αυτό με το παρόν άρθρο θα πρέπει να δοθεί σαφής κατεύθυνση με έκδοση οδηγίας και όχι μόνο με παραινέσεις διότι και πάλι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ όπως έγινε και έως σήμερα για διάφορους λόγους τοπικών συμφερόντων και πολιτικών ανταγωνισμών.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • Όσον αφορά την φορολόγηση θα πρέπει να μπει η παρακάτω ρητή διατύπωση αλλιώς δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας ΚοινΣΕπ αν δεν υπάρχουν φορολογικό κίνητρα

  Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

 • 19 Ιουλίου 2016, 09:15 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, XM,MBA, Eλ. Επαγ/τίας

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
  1. Δημόσιο χρέος: 311 δισ.
  Ιδιωτικό χρέος: 230.4 δισ. (115 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 88 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο – 27.4 ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία)-
  ΑΕΠ (2015-2016): 177 – 175 δισ.
  Συνολικό χρέος: 3 ΑΕΠ (περίπου).
  Συνεπώς, απαραίτητο τουλάχιστον 1 ΑΕΠ από Επενδύσεις
  Πολλαπλασιαστής Επενδύσεων / ΑΕΠ : 1 / 1.7
  Απαραίτητες λοιπόν επενδύσεις τουλάχιστον 100 δισ. Το δημόσιο χρήμα δεν αρκεί. Χρειάζεται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
  2. Το 80% των φορολογουμένων σύντομα θα έχει εισόδημα έως 12000 ευρώ. 7 εκατομμύρια πολίτες σε σύνολο 8 εκατομμυρίων εργαζομένων και συνταξιούχων θα βρεθούν με καθαρές αποδοχές κατ΄ έτος έως 12000 ευρώ. Με αυτές τις αποδοχές δυσκολεύεσαι να είσαι εργολάβος-εργολήπτης έργων καν. Για επενδυτής ούτε λόγος. Απομένουν οι επιλογές του υπάλληλου εργαζόμενου ή μελετητή / manager.
  3. 2.6 εκ. φορολογούμενοι υπέβαλλαν μηδενική φορολογική δήλωση (εκαθ. 2015) . 450.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό (2008-2015) και 1.1 εκ. είναι εγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ως άνεργοι.
  4. ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005) & ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  5. Η Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα κινείται σε χαμηλά κόστη επένδυσης (capex).

  ΣΧΟΛΙΟ:
  Εφόσον για την πλειοψηφία των φορολογουμένων δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα ιδία συμμετοχή σε έργα, οι άνεργοι έστω και προσωρινοί είναι 2.6 εκ. , το δημόσιο χρήμα δεν αρκεί για την οικονομική ανόρθωση της χώρας, θα πρέπει να ενοποιηθούν τα τρία Υποκείμενα της Οικονομίας (Δημόσιος, Ιδιωτικός τομέας & Κοινωνική Οικονομία) σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο (ΣΔΙΤΚΟ – Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα & Κοινωνικής Οικονομίας) ώστε η ΣΥΜΠΡΑΞΗ αυτή (ΣΔΙΤΚΟ) να κινείται σε υψηλότερα κόστη επένδυσης (capex). Με τον τρόπο αυτό οι Επενδυτές θα μπορούσαν να είναι το Δημόσιο, οι Τράπεζες (Εμπορικές ή Αναπτυξιακές) και Ιδιώτες Στρατηγικοί Επενδυτές (Εγχώριοι ή Ξένοι) και η ΚοινΣΕπ – Συνεταιρισμός Εργαζομένων ο Φορέας Λειτουργίας του έργου. Μετά από μία σύμβαση 20 -25 χρόνων οι Τράπεζες αποχωρούν από το έργο – επένδυση (στρατηγική εξόδου) αφού έχουν αποσβέσει και με ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Αποκτά τότε ένα μερίδιο (κεφαλαιακή συμμετοχή) η ΚοινΣΕπ – Συνεταιρισμός Εργαζομένων και από Φορέας Λειτουργίας γίνεται και Μέτοχος της Επένδυσης. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι επενδυτές μένουν ώς έχουν. Win – win κατάσταση. Μεγάλα έργα , πολλές θέσεις εργασίας και έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα η Εργασία Κεφαλοποιείται.

 • 1.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΚΙΝΗΤΡΑ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ?

  2.ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ?

  3.ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΔ? ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΧ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ΚΛΠ) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΜΕ ΕΝΑ ΑΦΜ)?

  4.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΙΣΠΕ Ή ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΦΠΑ, ΚΛΠ?

  5.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΙΚΑ, ΚΛΠ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΣΠΕ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
  ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΟΙΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕΣΜΟΣ